2023-01-26 07:10Pressmeddelande

Ny forskning om föräldrars våld mot barn och stöd till utsatta barn

Carolina Jernbro, lektor på folkhälsovetenskapCarolina Jernbro, lektor på folkhälsovetenskap

Varje barn har rätt till en trygg uppväxt fri från alla former av våld. Trots det är våld mot barn fortfarande ett stort folkhälsoproblem. I två studier genomförda av forskare från Karlstads universitet har förekomsten av olika former av våld mot barn, partnervåld, attityder till våld i uppfostringssyfte samt risk- och skyddsfaktorer för våld undersökts. Intervjuer med föräldrar till våldsutsatta barn om deras erfarenheter av stöd har också genomförts.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset fick i uppdrag av regeringen att genomföra en föräldraundersökning om föräldraskap, våld och stöd. I kartläggningen ”Föräldraskap, våld och stöd – en nationell kartläggning” har 985 av 4000 föräldrar till barn i åldern 1–12 år svarat på frågor om våld mot sina barn, partnervåld och attityder till våld i uppfostringsfrågor. De har också svarat på frågor om ekonomi, hälsa och föräldraskap.

- Våld mot barn går att förebygga, säger Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och huvudansvarig för studien. Genom mer kunskap om förekomst, samt risk- och skyddsfaktorer kan relevanta förebyggande åtgärder sättas in. I och med att samhället kontinuerligt förändras är det viktigt att uppföljningar av förekomsten av våld mot barn i Sverige genomförs regelbundet för att se om våldet ökar eller ändrar karaktär och för att söka ny kunskap kring risk- och skyddsfaktorer.

En fjärdedel hade använt någon form av våld

Studien visar också att dålig ekonomi, riskbruk av alkohol och föräldrarnas utsatthet som barn, eller våld i nära relation, ökar risken för våld mot barn. En fjärdedel av föräldrarna hade använt någon form av våld mot sina barn, det senaste året. Det inkluderar fysiskt och psykiskt våld samt försummelse. Psykiskt våld och försummelse är de vanligaste formerna av våld som föräldrar använder. Psykiskt våld kan till exempel innebära hot om fysiskt våld mot barnet eller hot om att lämna bort eller låsa barnet ute från hemmet. Det kan också vara att slå eller kasta sönder något framför barnet.

- Jag hoppas att utbildning om våld mot barn blir obligatorisk inom utbildningar som förskollärar- och lärarprogrammet runt om på landets lärosäten. Här på Karlstads universitet föreläser jag om våld i flera kurser., säger Carolina Jernbro.

Den andra studien fokuserar på föräldrars erfarenheter när ett barn har utsatts för våld eller sexuella övergrepp av en jämnårig, en partner till föräldern eller en förälder. Det genomfördes intervjuer med 14 föräldrar till våldsutsatta barn om deras erfarenheter av stöd. Det visade på ett stort behov av en tydlig insatskedja och stödinsatser till barnen – något som påfallande ofta saknades.

- Det var vanligt att föräldrarna uttryckte en brist på kunskap kring vilket stöd som fanns tillgängligt för dem och deras barn, säger Carolina Jernbro.

Stort behov av stöd

Det var vanligast att föräldrarna hade hört talas om barn och ungdomspsykiatrin, BUP och sökte stöd där. När de avvisade därifrån visste inte föräldrarna var de skulle vända sig.

- Det bästa är om man tidigt kunde identifiera föräldrar med de här problemen och kunna stötta dem innan barnet är fött eller när det är väldigt litet, säger Carolina Jernbro. Det är tydligt att föräldraskapsstöd behövs, både riktat och generellt. Var femte förälder i studien hade haft behov av professionellt stöd i föräldraskapet, framför allt föräldrar som hade ett barn med funktionsnedsättning och ensamstående föräldrar.

Barnkonventionen är tydlig – alla barn ska skyddas från alla former av våld och de har rätt till insatser vid behov.

Ladda ner: Föräldraskap, våld och stöd – en nationell kartläggning
Ladda ner: När ett barn varit utsatt för våld – föräldrars berättelser om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats

Kontaktperson:

Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och huvudansvarig för studien.
Mobil: 073-3016537
E-post: carolina.jernbro@kau.se 

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer