2022-03-31 05:40Pressmeddelande

Kvinnor och äldre överrepresenterade i fallolyckor

Bilar i trafiken

Fallolyckor är den största gruppen bland skadade i trafiken, det framkommer i en ny studie från Karlstads universitet. Olyckorna kostar samhället en halv miljard kronor per år baserat på kostnader för varje skadad person utifrån Trafikverkets kalkyl ASEK.

Khabat Amin är statistiker och trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen och är industridoktorand inom risk- och miljöstudier samt kopplad till Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR. Khabats forskningsområde är oskyddade trafikanter.

- Utifrån mitt arbete på Transportstyrelsen med fokus på olyckor i trafikmiljö, har jag sett att gruppen ”fallolyckor i trafikmiljö” är en grupp som nästa är bortglömd och inte prioriteras på samma sätt som man gör för andra trafikantkategorier. Det gäller speciellt förebyggande trafiksäkerhetsåtgärder, säger Khabat Amin.

Att gå är en fysisk aktivitet som ger ett viktigt bidrag till ökad folkhälsa. För att fotgängare ska kunna fortsätta promenera måste en ökad trafiksäkerhet gå hand i hand med arbetet för ökad trygghet, attraktivitet och tillgänglighet för alla fotgängare. Fotgängare är den näst största gruppen av trafikrelaterade dödsfall i Sverige och skadade fotgängare i fallolyckor är den största gruppen bland alla skadade trafikanter och står för nästan hälften av de med flest allvarliga långsiktiga konsekvenser i vägtrafikmiljön i Sverige.

- Min nyligen publicerade artikel är en vetenskaplig bekräftelse på hur stor gruppen är som skadas i fallolyckor i trafikmiljö och hur den gruppen skiljer sig mot andra trafikantgrupper i samma miljö. Vi hoppas verkligen att detta kan leda till att börja tänka om när det gäller prioriteringar av olika trafiksäkerhetsåtgärder.

Statistik över skador
Var fjärde skadad fotgängare i fallolyckor och var femte fotgängare i påkörningsolyckor får skador med långsiktiga konsekvenser. Statistiken visar också att fotgängare har 19 gånger större risk att skadas allvarligt med långsiktiga konsekvenser i en fallolycka än vid en påkörningsolycka. Här är kvinnor och äldre överrepresenterade. Halka tillsammans med ojämna trottoarer och vägar är orsaken till tre av fyra skadade fotgängare i fallolyckor.

- Att ta med fallolyckor i definitionen av vägtrafikolyckor ökar chanserna att få bättre information om olyckorna och kunna vidta förebyggande åtgärder, säger Khabat Amin.

Kostnader för olyckor

Utöver mänskligt lidande utgör fallolyckor en kostnad för samhället på närmare en halv miljard kronor per år i personskadekostnader dvs produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Om man räknar med materialkostnader och framförallt försämrad livskvalité då ökar kostnader till över 200 miljarder per år. Detta utifrån kostnadskalkylen ASEK från Trafikverket.

- Små åtgärder för att öka trafiksäkerheten för gående kan således ge stora samhällsekonomiska vinster, säger Khabat Amin.

Här kan du läsa hela artikeln:

Fall- and collision-related injuries among pedestrians in road traffic environment – A Swedish national register-based study - ScienceDirect

  •  ASEK 7.0 (Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn).

Kontakt

Khabat Amin, industridoktorand inom risk- och miljöstudier samt kopplad till Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.
Mobil: 010-4955666

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer