2016-01-13 08:00Pressmeddelande

Krokigare väg till ingenjörsyrket för kvinnor – och svårare att göra karriär

null

Varför blir betydligt fler män än kvinnor ingenjörer? Och hur ser karriärvägarna i yrket ut för respektive kön? Det undersöker Line Holth i sin avhandling från Karlstads universitet.

I dag väljer betydligt fler män än kvinnor att utbilda sig till ingenjör. Att fler kvinnor hittar till ingenjörsutbildningarna är viktigt såväl ur jämställdhetssynpunkt som för att trygga framtidens kompetensförsörjning.

I avhandlingen Den raka och den krokiga vägen – Om genus, ingenjörer och teknikkarriärer har Line Holt, doktor i arbetsvetenskap studerat data- och maskiningenjörer, två av de mest könssegrererade ingenjörsgrenarna som ofta betraktas som ”mansyrken”. Det finns andra inriktningar av ingenjörsutbildningen där andelen kvinnor är högre, men det går sakta.

Stora skillnader
I komprimerad form visar avhandlingen att kvinnorna har gått en krokig och männen en rak väg fram till ingenjörsyrket. Under yrkeslivets gång får de kvinnliga ingenjörerna sämre karriärutveckling än de manliga, även när de har samma kvalifikationer.

– Fastän kvinnorna tenderar att välja ingenjörsyrket för möjligheten att göra karriär, men de olika förväntningarna på könen sätter käppar i hjulet.

Tradition en stark orsak
Av avhandlingen framgår tydligt att förhållandet till teknik grundläggs redan i barndomen. Omgivningen förväntar sig att män ska ha ett starkt teknikintresse och som en konsekvens av detta blir utbildningsvalet självklart för dem. Ofta har intresset odlats i gemenskap med andra män. Kvinnor förväntas över huvud taget inte vara intresserade av teknik, därför blir vägen fylld av hinder för dem.

– Jag är förvånad över trögheten i det här fallet, vi lever i en så föränderlig värld men när det gäller kopplingen män och teknik så går det verkligen trögt, säger Line Holth.

Familjelivet centralt för förändring
Avhandlingen lyfter fram en förändrad syn på faderskap som en chans till förändring. Kvinnor associeras till en bild av moderskap som inte låter sig förenas med yrkesrollen, medan bilden av fäderna är att de inte ska prioritera familjelivet. Därmed hamnar kvinnorna oftare utanför positioner och befattningar som motsvarar deras utbildning.

– Men i det avseendet händer det verkligen saker; fler män än förut vill och tar ut föräldraledighet, prioriterar familjelivet och har ändrade karriärpreferenser, säger Line Holth.

För mer information, kontakta Line Holth på 054-700 19 05.
Läs hela avhandlingen här

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.