2016-11-09 08:22Pressmeddelande

Konferens om tillit

Det finns få begrepp som i samhällsvetenskapliga studier det senaste decenniet lyfts fram lika mycket som tillit och andra begrepp som används som synonymer: förtroende, socialt kapital med mera. Ämnet statsvetenskap vid Karlstads universitet anordnar nu en konferens på temat den 10-11 november 2016. Medierna hälsas välkomna.

Betydelsen av tillit betonas i studier på olika nivåer: för hur väl det civila samhället och den offentliga sektorn fungerar och för ekonomisk utveckling, för utbyte på ett mellanmänskligt plan samt för styrning och organisering. Litar man på varandra underlättas samvaron. Behoven att formalisera och strukturera blir mindre. I ekonomiska termer kan vi tala om att transaktionskostnaderna blir lägre.

Vi vet från internationella studier att den mellanmänskliga tilliten är särskilt hög i de nordiska länderna medan den är betydligt lägre i länder utan demokratisk tradition. Samtidigt visar senare års studier att tilliten mellan människor skiljer sig åt mellan samhällsgrupper och platser också i vårt land. Grupper med en svag social position redovisar genomsnittligt sett betydligt lägre tillit än grupper i en starkare position. Tendensen är att skillnaderna ökar. Vad betyder detta?

Bland föreläsarna finns Maria West, administrativ chef vid Karlstads kommun och projektledare för utformningen av det nya Samhällsbyggnadshuset i Karlstad, Hilde Holm, projektledare för Tillitsprojektet i Oslo kommun samt Susanne Wallman-Lundåsen, forskare vid Mittuniversitetet och ansvarig för den svenska studien av European Value Study.

Tid: Konferensen börjar den 10 november kl.13.00 och avslutas den 11 november kl.12.00.

Plats: Karlstads universitet i Aula Magna

Konferensen är ett samarrangemang mellan Region Värmland, Landstinget i Värmland, Högskolan i Hedmark, Karlstads kommun samt Karlstads universitet.

För mer information kontakta: P O Norell, forskare i statsvetenskap vid Karlstads universitet, p.o.norell@kau.se eller tel: 054-700 16 10 eller 076-838 57 79.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.