2016-10-17 08:15Pressmeddelande

Kommunal redovisning i fokus i ny juridisk avhandling

null

Sveriges kommuner och landsting hanterar årligen stora summor skattepengar och har sedan länge varit skyldiga att redovisa utfallet av sin verksamhet. Det kommunala redovisningsområdet har utvecklats betydligt under de senaste 20 åren. Men dagens reglering är komplicerad och ger upphov till flera rättsliga frågor. I en ny avhandling från Karlstads universitet analyserar och utvärderar Per-Ola Wiklander regleringen som rör den kommunala redovisningsskyldigheten.

Avhandlingen ”Kommunal redovisning. En rättsvetenskaplig studie”är den första mer omfattande studien i landet om det kommunala redovisningsområdet ur ett rättsligt perspektiv.

- Kommunal redovisning är ett område som ingen, från en rättsvetenskaplig horisont, forskat om tidigare. Det var både en möjlighet och en utmaning och har inneburit en form av grundforskning. Det känns roligt att avhandlingen kommer så rätt i tiden. Utredningen om en ny kommunallag lämnades till regeringen förra året och i våras kom ett betänkande från den kommunala redovisningsutredningen. Förhoppningsvis kan min undersökning ge ett bidrag här, säger Per-Ola Wiklander, nybliven juris doktor i offentlig rätt.

Den kommunala redovisningslagen trädde i kraft 1998 och innan dess fanns inte mycket lagstiftning att förhålla sig till. Per-Ola Wiklander har gått igenom regleringen i sin helhet och bland annat undersökt hur kommunala redovisningsfrågor behandlas av domstolarna. Undersökningen visar att domstolarna inte tar hänsyn till regelverket på det sätt som lagstiftarna tänkte sig. Ytterligare en aspekt är att Rådet för kommunal redovisning ger ut rekommendationer för kommunal redovisning, men reglerna är inte lag.

I avhandlingen analyserar, systematiserar och utvärderar han regleringen som rör den kommunala redovisningsskyldigheten, särskilt i förhållande till ”god redovisningssed”, en rättslig standard. Lag och kompletterande normer jämförs, både principiellt och genom en särskild undersökning av fyra utvalda frågor: materiella anläggningsfrågor, bidrag till infrastruktur, pensionsåtagande och sammanställd redovisning – det som för privata bolag kallas koncernredovisning.

Per-Ola Wiklander disputerade den 28 september med avhandlingen "Kommunal redovisning. En rättsvetenskaplig studie", som är den första avhandlingen i juridik vid Karlstads universitet. Per-Ola Wiklander undervisar i rättsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

För mer information kontakta:
Per-Ola Wiklander, per-ola.wiklander@kau.se, tel 054-700 22 92 eller 073-653 35 75

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.