2015-05-25 10:43Pressmeddelande

Klimatpolitik och riskmedvetenhet i fokus

null

Mer diskussion om klimatrelaterade risker, hur de ska hanteras och hur de integreras i politiska processer behövs menar CCS, Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet. Vid årets konferens Klimat & Säkerhet 26-27 maj är därför temat klimatpolitik och riskmedvetenhet. Årets huvudtalare är Margareta Wahlström, svenskan som leder arbetet i FN:s organ för katastrofriskreducering.

Konsekvenserna av extremt väder är tydliga i de senaste årens händelser runt om i världen. Just nu diskuteras hur klimatanpassning och hantering av naturrisker kan integreras i samhällsplaneringen. I konferensen Klimat & Säkerhet 26-27 maj tar vi fasta på detta.
- Konferensen är en mötesplats för alla oss som arbetar med klimatrelaterade risker på olika sätt; från lokal aktör till central myndighet, från tjänsteman till politiker, från praktiker till forskare, från offentlig sektor till näringsliv, säger Mikael Granberg, föreståndare på CCS vid Karlstads universitet. Årets konferens är den sjätte i ordningen och denna gång har vi ett extra spännande program med många internationella inslag.

Från kunskap till handling
- Kunskap blir till handling genom medvetenhet, politik och planering. Därför är klimatpolitik och riskmedvetenhet två av de teman vi valt för årets konferens, säger Emelie Hindersson, centrumkoordinator på CCS. Erfarenheter och kunskap från praktik och forskning varvas med diskussionspass. Deltagarna ska låta sig inspireras av våra internationella gäster, få handlingskraft genom erfarenhetsutbyte med kollegor och påbörja arbetet vid våra runda-bordssamtal.

Konferensens huvudtalare:
• Margareta Wahlström, Special Representative of the Secterary-General (SRSG) for Disaster Risk Reduction. Margareta Wahlström leder arbetet i FN:s organ för katastrofriskreducering (UNISDR).
• Paola Albrito, chef för UNISDRs Europakontor.
• Professor Cedo Maksimovic, head of Urban Water Research Group (UWRG), Imperial College London. Professor Maksimovic deltar i flera spännande forskningsprojekt på europeisk nivå, exempelvis Blue Green Dream och RainGain.

Dessutom kommer konferensen ta upp frågor som: Hur ska vi tillsammans arbeta för ökad medvetenhet om riskerna med extremt väder? Hur ska klimatfrågor, riskreduceringsarbete och klimatanpassning integreras i politiken och kommunala planeringsprocesser? Vi får också höra flera exempel på hantering av naturolyckor och medvetandegörande, speciellt kopplat till översvämningsproblematiken som följde på skyfallen i augusti 2014.

Tid: 26 maj, klockan 9.30-17.00, 27 maj, klockan 8.30-15.30
Plats: Karlstad Congress Culture Centre, Tage Erlandergatan 8, Karlstad.

Kontaktperson: Emelie Hindersson, centrumkoordinator på CCS, tel 070-4322361, emelie.hindersson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.