2015-06-12 09:02Pressmeddelande

Karlstads universitets sommarforskarlista 2015

null

Forskare vid Karlstads universitet kan bistå med sin kunskap även under sommarmånaderna. Här är några exempel på aktuell forskning vid universitetet. 

Sakral turism och morbid turism
Att vandra på en pilgrimsled har blivit alltmer populärt, både under semestern och under andra tider på året. En av de mer berömda lederna går till Santiago de Compostela och den helige Jakobs grav.Hur hanterar regionen det turistiska dilemmat, det vill säga att allt fler turisterna vill ha en upplevelse, men utan alltför många turister? Sakral turism är ett nytt begrepp som liksom morbid turism, myntats av forskaren Thomas Blom. Han forskar även om morbida trender i turistnäringen. Varför besöker vi platser där kända människor har dött och begravts?

Thomas Blom, docent i kulturgeografi, tfn 070-595 47 85, e-post thomas.blom@kau.se

Så kombinerar du familj och karriär
Livspusslet är en utmaning att få ihop. Idag ska man vara både superförälder och göra karriär. Ann Bergman forskar inom arbetsvetenskap och fokuserar på just dessa frågor. Hon forskar även om kvinnor och mäns arbetsvillkor och frågar sig – hur jämställt är arbetslivet idag?

Ann Bergman, docent i arbetsvetenskap, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, tfn 073-460 65 59, e-post ann.bergman@kau.se

Hur tänker, känner och beter sig konsumenter?
Konsumtionens roll påverkar samhället i hög utsträckning. Hur konsumenter tänker, känner och beter sig påverkar deras beslutsfattande (köp och icke-köp) i hög utsträckning. Allt fler konsumenter önskar idag ändra sina beteenden, till exempel börja träna eller äta bättre. Inte nog med det, även samhället vill att konsumenter ändrar beteenden, och till exempel lever mer miljövänligt. Vad är det som gör att människor, eller samhället, lyckas påverka oss så att vi klarar av detta? Ett annat näraliggande område handlar om hur organisationer och företag gör för att förstå sina konsumenters behov och utifrån detta skapa nya erbjudanden. Om detta och konsumentspsykologiska frågeställningar i allmänhet forskar Per Kristensson.

Per Kristensson, professor i psykologi, Centrum för tjänsteforskning, tfn 070-974 08 60, e-post per.kristensson@kau.se

Hur mår våra barn och unga?
Curt Hagquist är professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa. Han forskar bland annat om skolbarns psykiska hälsa samt om ungdomars drog- och alkoholvanor.

Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, tfn 070-610 25 36, e-post curt.hagquist@kau.se

Barns och ungas läsande i skola och på fritiden
Christina Olin-Scheller forskar bland annat om hur läsundervisning kan struktureras för att vara effektiv i det fleråriga projektet Läsa mellan raderna. Projektet Lättläst - det nya svarta? handlar om genren lättläst skönlitteratur för unga, dess stigande popularitet och utbredning. Hur man kan tänka om användning av denna litteratur i läsundervisningen? Christina Olin-Scheller forskar även om barn i glesbygd och deras digitala användningsmönster hemma och i skolan. I det nystartade projektet Uppkopplade klassrum finns resultat från en pilotstudie, som handlar om mobiltelefonernas roll i klassrummen och vad de används till och när.

Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete, tfn 070-215 12 91, e-post christina.olin-scheller@kau.se

PVC-mattor kan ge barn astma
PVC mattor i tidig barndom kan kopplas till astma 10 år senare. En studie vid Karlstads universitet visar att barn som hade PVC-material i sovrummen i barndomen utvecklade mer astma under de följande tio åren än barn som hade andra golvmaterial. Forskarnas analyser visar också att PVC-material i föräldrarnas sovrum var starkare kopplat till astmautveckling hos barnen än PVC i barnens sovrum. Detta skulle kunna tyda på att exponering under graviditeten är mer kritisk än exponering senare i livet.

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap och projektledare för SELMA-studien, tfn 070-58 66 565

Därför går det långsamt när du surfar
Slumpmässiga fördröjningar och även bortfall av förbindelsen känner de flesta internetanvändarna till och de flesta lär sig att leva med det. När data skickas genom internet bryts det upp i små paket som skickas var för sig. Ibland kan det då uppstå en flaskhals i nätet så att paketen måste köa för att komma igenom, vilket skapar fördröjningar och ibland även störningar för användaren. Men genom att använda smartare algoritmer där kön bildas går det ofta att i stort sett undvika fördröjningen. Resultatet blir en mycket snabbare och mera pålitlig upplevelse för användaren av nätet. Detta och liknande problem arbetar forskare vid Datavetenskap på Karlstads universitet med. Målet är klart: Ett nät som alltid fungerar!

Toke Høiland-Jørgensen, doktorand i datavetenskap, tfn 072 -208 48 31, e-post toke.hoiland-jorgensen@kau.se

De forskar om personsäkerhet
Centrum för personsäkerhet, CPS, är ett forsknings- och kunskapscentrum inom det personskadeförebyggande området. Det gäller sådant som trafiksäkerhet, arbetsmiljö, produktsäkerhet, brandsäkerhet, patientsäkerhet med mera. Barnsäkerhet, äldresäkerhet samt vålds- och suicidprevention är andra viktiga områden. Idén bakom CPS är att erbjuda ett samlat vetenskapligt stöd för detta breda fält utifrån en kombination av medicinska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv. Ragnar Andersson är föreståndare för CPS, ett nyinrättat forskningscentrum som är unikt genom sin bredd på personsäkerhetsområdet.

Ragnar Andersson, professor i riskhantering och föreståndare för Centrum för personsäkerhet, tfn 070-66 34 038

Tryckbara solceller - en hållbar energikälla?
Växthuseffekt och global uppvärmning är två begrepp som ofta figurerar i både miljödebatter och media. Globalt ökande energibehov och användning av fossila bränslen gör att vi idag står inför en annalkande energikris. Behovet av att hitta nya och mer hållbara energikällor är stort, vilka både ska vara förnyelsebara och koldioxidneutrala, det vill säga, de ska inte bidra till en ökad mängd växthusgaser i atmosfären. Ett alternativ kan vara en solcellsteknologi baserad på ledande polymerer. Fördelen med denna teknik är att den kan tryckas på flexibla material i någonting som kan liknas vid en vanlig tryckpress. Innan dessa solceller kan kommersialiseras måste bland annat hållbarheten förbättras. Detta är målet för den forskning som Camilla Lindqvist bedriver vid fakulteten för Ingenjörsvetenskap och fysik. En större förståelse av vad som händer i solcellens aktiva lager under tillverkning och användning är viktigt för att ta tillvara på fördelarna av denna lovande teknologi.

Camilla Lindqvist, doktor i fysik, e-post camilla.lindqvist@kau.se från vecka 27.

Skyfall, översvämningar och andra naturkatastrofer
Centrum för klimat och säkerhet är ett nationellt kunskapscentrum som genom forskning och samverkan söker vi svar på samhällets frågor om risker som hör samman med extremt väder - exempelvis skyfall, översvämningar, stormar och havsytehöjning. Deras frågor handlar om konsekvenser av extremt väder och om samhällets förmåga att hantera dessa. Därför arbetar de brett med kunskap om naturkatastrofer, samhällsplanering och lärande, och är bra på att länka samman forskning med det praktiska arbetet ute i kommuner och regioner.

Mikael Granberg, docent i statsvetenskap och centrumföreståndare, tfn 072-305 64 67, e-post mikael.granberg@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.