2019-06-20 14:44Pressmeddelande

Karlstads universitets sommarforskarlista 2019

null

Forskare vid Karlstads universitet kan bistå med sina kunskaper även under sommaren. Här är några forskare som kan kommentera sommarens nyhetshändelser eller berätta om aktuell forskning vid universitetet.

Väljarstrategier och opinion
Annika Fredén forskar om väljarbeteende med fokus på väljarstrategier, opinionsbildning och hur ledare och sakfrågor påverkar valet, och olika statistiska metoder. Hon har framförallt kunskap om hur det fungerar i system med koalitionsregeringar och leder för närvarande forskningsprojektet ”Sociala nätverk och val av parti. Att utveckla nya språkbaserade verktyg för att studera väljarbeteende” som finansieras av Vetenskapsrådet.

Annika Fredén, lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, telefon 054-700 15 47.

Digital turism
På senare tid har besöksnäringen förändrats som en effekt av digitaliseringen i samhället. Aktörerna är online, och det förändrar förutsättningarna för nära nog all marknadsföring, planering, bokning och upplevelser på plats.

För att människor ska vilja besöka, verka i och leva på en plats behövs nytänkande helhetsutveckling som tar avstamp i platsens identitet och platsens aktörer. Projektet Platsbaserade Digitala Upplevelser, PDU, vid Karlstads universitet arbetar tillsammans med företag och samhälle för att stötta nya idéer som bidrar till att förhöja upplevelser på plats. Projektet leds av Lotta Braunerhielm.

Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi och turismvetenskap vid Karlstads universitet. 
Mobiltelefon 070-677 7010, mejl lotta.braunerhielm@kau.se

Så bidrar förpackningen till mindre klimatpåverkan
Fredrik Wikströms och Helén Williams forskning handlar om hur förpackningar ska kunna bidra till en hållbar utveckling, främst genom att minska de mängder av mat som slängs. Till stor del handlar det om hur förpackningens utformning och egenskaper påverkar vårt beteende. Därför samarbetar vi med beteendevetare och psykologer, samtidigt som vi utvärderar miljöpåverkan med förenklade livscykelanalyser.

Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet.
Mobiltelefon 0706- 993 199, mejl fredrik.wikstrom@kau.se

Helén Williams, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet.
Mobiltelefon 0733-655 491, mejl helen.williams@kau.se

Våldsutsatta barn och unga
Kjerstin Almqvist forskar om barn som utsätts för våld och fara i olika situationer, deras reaktioner och insatser som görs för barnen. Kjerstin nominerades till stora psykologpriset 2019 och är aktuell med en ny bok om traumatiserade barn och unga. Hon kan kommentera nyhetshändelser som involverar barn.

Kjerstin Almqvist, adjungerad professor i medicinsk psykologi vid Karlstads universitet och forskningsledare vid Centrum för klinisk forskning på Region Värmland. Mobiltelefon 070-222 90 16, mejl kjerstin.almqvist@kau.se

Konsten att förstå och entusiasmera studiemotivation
Att motivation är en viktig förutsättning för att lära sig saker är nog de flesta eniga om. Inte minst i skolan. Detta finns noga föreskrivet i läroplaner och är undersökt genom forskning. Men är det verkligen brist på motivation som är problemet om undervisning misslyckas eller ligger bristen snarare i vår förståelse för motivation? Nu finns det en bok i ämnet som är aktuellt inför skolstarten i augusti. I sommar skriver författaren Stefan Jerkeby också en uppföljare till motivationsboken - om konfliktperspektiv på lärande.

Läs mer om boken

Stefan Jerkeby, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
Mobiltelefon 073-683 17 51

Mobilen i klassrummet tjänar flera syften
Christina Olin-Scheller och Marie Tanner forskar om mobilens roll i klassrummet. Trycket på att digitalisera undervisningen är idag stort och eleverna har tillgång till laptops, surfplattor och mobiler. Det innebär nästan obegränsade möjligheter att snabbt söka information, kommunicera och umgås för såväl undervisningsrelaterade som andra syften. 

Forskningen visar att mobilerna främst tjänar som en resurs för att upprätthålla de mönster som redan existerar i klassrummet. En konsekvens av detta är att mobilerna varken skapar eller löser ordningsproblem. Mobilerna minskar dock möjligheten för lärare att överblicka klassrumsarbetet eftersom det är svårt att se vad eleverna gör på skärmarna. Uppkopplingen ökar också elevernas möjligheter att delta på fler arenor samtidigt. Mobilerna stärker individualiseringen i klassrummet på gott och ont och det är en tänkbar risk att fler kan känna ett tvång att rikta sin uppmärksamhet utanför klassrummet.

Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
Mobiltelefon 070-31 51 291, mejl christina.olin-scheller@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.