2015-09-10 07:45Pressmeddelande

Karlstads universitet koordinerar internationellt forskningsprogram

null

Studenter från hela världen får nu möjlighet att söka till ett internationellt forskningsprogram där blivande doktorander får lära sig mer om att förbättra säkerheten på internet. Det innebär alltifrån ditt privata användande av mobiltelefonen till företagens hantering av dina uppgifter på internet. Fokus kommer ligga på användarvänliga verktyg och skydd av den personliga integriteten.

Forskningsprogrammet och det internationella träningsnätverket Privacy.us omfattar 34 miljoner kronor och det är Datavetenskap vid Karlstads universitet som har fått förtroendet att kordinera det internationellt omfattande programmet som är kopplat till EU:s ramprogram Horizon 2020 och Marie Curie-åtgärderna. Utöver ämnet datavetenskap är också psykologi involverat då en av de svåraste faktorerna i arbetet för att möjliggöra ökad säkerhet på internet är människan. Det som krävs för att ett universitet ska få förtroendet att kordinera ett program av den här omfattningen är att de är ett av de främsta i världen inom sitt ämne. EU:s kontrollorgan och utvalda forskare från hela världen har utvärderat projektansökan och de ansvariga forskarna för att säkerhetsställa att avdelningen har rätt kunskaper och ligger i framkant inom sitt forskningsämne. Av de 34 miljonerna går 6 miljoner direkt till Datavetenskap.

Nio universitet, företag och organisationer från fem olika länder i Europa samverkar i Privacy.us för att utbilda de tretton blivande doktoranderna inom akademin och industrin. Datavetenskap vid Karlstads universitet kommer i sitt arbeta att kordinera finansiering, leverans och kvalité på programmet. Förarbetet har inneburit att professor Simone Fischer-Hübner och universitetslektor Leonardo Martucci vid Karlstads universitet har gjort ett strategiskt viktigt arbete under ett år.

– Användbarhet och personlig integritet på internet är ett hett ämne och behovet av att arbeta med det är stort. Vi ville göra något för att fylla det hålet, förklarar Simone, som också är en av initiativtagarna till programmet.

Två av de tretton forskarstuderande kommer att vara anställda vid Karlstads universitet och under nio månader fördelat på tre tillfällen kommer alla studenter göra utbyten med varandra och arbeta i någon av de andra organisationerna. Detta är en ny och viktig del i samarbetet mellan akademi och industri.

– Studenterna kommer att mötas var sjätte månad på olika platser i Europa för att ha gemensamma träffar, gå kurser eller utbildningar. Dessa tillfällen kommer också vara öppna för andra studenter och allmänheten med start här i Karlstad nästa hösttermin, säger Leonardo, projektkordinator och biträdande universitetslektor vid Karlstads universitet.

Mer information:
Simone Fischer-Hübner, projekt- och forskningskordinator samt professor i Datavetenskap, vid Karlstads universitet, telefon 054 – 700 17 23, 070-297 13 38, simone.fischer-hubner@kau.se.

Leonardo Martucci, projektkordinator och biträdande universitetslektor på Datavetenskap vid Karlstads universitet, telefon 054 – 700 11 53, leonardo.martucci@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.