2015-04-10 08:00Pressmeddelande

Karlstads universitet får kritik av UKÄ

null

Karlstads universitet har fått kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Myndigheten kritiserar universitetet för att ha antagit en student till ett basår men inte till en specifik efterföljande utbildning.

Studenten garanterades en plats på något program inom teknik eller naturvetenskap men blev inte formellt antagen till en specifik efterföljande utbildning vilket krävs enligt förordningen.

- Tidigare garanterade vi en plats på något av programmen, men gjorde antagningen efter basåret. Nu har vi ändrat vår utbildningsplan så att den är förenligt med förordningen, säger Eva Moberg, universitetsjurist.

Karlstads universitet är inte ensamt om att ha tolkat förordningen på detta sätt. Flera andra lärosäten har gjort en liknande tolkning när de antar studenter till sina basår och efterföljande utbildningsprogram.

Fallet som UKÄ kritiserar universitetet för rör en student som läser basåret och vill fortsätta med receptarieprogrammet, som universitetet har lagt ner. Eftersom studenten inte var formellt antagen till receptarieprogrammet hamnade hon i kläm när programmet lades ner. UKÄ kommer att följa upp ärendet och universitetet har till den 6 maj på sig att redovisa vilka åtgärder som vidtas för studenten.

- Vi jobbar för att hitta en bra lösning för studenten och fattar beslut nästa vecka, säger Eva Moberg.

De åtgärder som redan vidtagits är att utbildningsplanen har förändrats så att personer som nu söker och antas till Tekniskt - naturvetenskapligt basår samtidigt antas – och därmed garanteras en plats – på ett av de naturvetenskapliga eller tekniska programmen.

- Förändring innebär att personer som sökte till Tekniskt – naturvetenskapligt basår innan den 9 april behöver göra det igen och samtidigt välja vilket program de vill studera efter basåret.

Studenter som hann ansöka innan förändringen genomfördes har universitetet tagit kontakt med personligen, via mejl.

För mer information kontakta universitetsjurist Eva Moberg, telefon 054-700 14 90 eller 073-461 42 11.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.