2018-08-07 15:35Pressmeddelande

Karlstads universitet är med och skapar fler vägar in i läraryrket

Regeringen ger nu sju universitet och högskolor, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att arbeta med insatser som ska resultera i effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen.

- Det är ett viktigt och roligt uppdrag att bidra till att fler får chansen att utbilda sig till lärare. Det är bra att vi är fler lärosäten med lång erfarenhet av lärarutbildning som samverkar kring uppdraget. Det ger oss möjligheter att åstadkomma ett gott resultat, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

I uppdraget ingår att

  • Ta fram och använda metoder för att bedöma och validera reell kompetens. Det kan exempelvis handla om kompetens som den sökande har fått genom utbildning eller arbetslivserfarenhet.
  • Ta fram och erbjuda kortare ämneskurser inom lärar- och förskollärarutbildning­arna. Kurserna ska bland annat erbjudas till studenter som vill läsa till ämneslärare genom en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), men som saknar en del av de ämnesstudier som krävs. Studierna bör kunna ske parallellt med att studenten läser KPU.
  • Utforma och erbjuda påbyggbara kurser som ska höja kompetensen hos de som redan arbetar i skolan, men som saknar lärarutbildning. Det kan exempelvis handla om lärare som inte är behöriga och lärarassistenter. Kurserna ska erbjudas i flexibla studieformer, exempelvis som distansutbildning, vid flera tidpunkter på året och i olika studietakt. Kurserna ska utformas så att de kan tillgodoräknas inom lärarutbildningen. Därmed kan kurserna vara första steget i en lärarutbildning.
  • Bistå andra universitet och högskolor med information om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande kurser kan utformas.

    - Vi arbetar redan med nya vägar till läraryrket, exempelvis i form av det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet som startar nu i höst, men med det nya uppdraget får vi större möjligheter att på olika sätt och med gemensamma krafter göra mer för att fler personer ska kunna, och vilja, finna en väg till lärar- och förskollärarexamen, säger Jessica Eriksson.

Umeå universitet ska leda arbetet, som ska genomföras tillsammans med Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.

Kontakt: Jessica Eriksson, dekan, lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet,
tel: 054-700 17 42, 070-770 51 59

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.