2018-11-12 08:15Pressmeddelande

Internationellt nätverk ska stärka lärarutbildningen

null

Forskargruppen Rose vid Karlstads universitet har beviljats 1,2 miljoner kronor av Vetenskapsrådet, för att bygga upp ett tvärvetenskapligt nätverk av internationella toppforskare med fokus på skolämnen och lärarutbildning. Målet är att producera ny kunskap som har potential att utveckla lärarutbildningen i såväl Sverige som internationellt.

Nätverket Kunskap och kvalitet i skolämnen och lärarutbildning - KOSS, ska samla etablerade ämnesdidaktiska och tvärvetenskapliga forskargrupper i Sverige, Finland och England. I projektet kommer forskarna att jämföra hur kunskapsinnehållet i olika skolämnen definieras och omvandlas i de tre ländernas utbildningssystem. Den gemensamma utgångspunkten är teoretiska begrepp som bland annat handlar om vilken kunskap i olika skolämnen som ger elever förmågor att påverka sina liv, hur urvalet av kunskap sker i förhållande till de akademiska disciplinerna, hur kunskapsinnehåll omvandlas i utbildningssystemet och i klassrummen samt kvalitet i kunskapsteori.

Ett 80-tal forskare, såväl juniora som seniora, kommer att delta i workshopar, webinarier, gemensamma konferenspresentationer och vetenskapliga artiklar. Varje år kommer forskarna ha möjlighet att aktivt delta i varandras miljöer.

- Nätverket kommer att stärka kunskapsbasen för en vetenskapligt grundad och framgångsrik lärarutbildning, inte bara i Sverige utan också internationellt, berättar Christina Olin-Scheller, föreståndare för Rose, Research on Subject-specific Education.

Partner är SSRG, Subject Specific Research Group vid Institute of Education i England och finska Research Com­munity for Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Education - Hu­SoEd vid Helsingfors universitet.

- Båda är internationellt framgångsrika institut, som i likhet med Rose, har ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Nätverket Koss är ett ovanligt samarbete, eftersom vi kombinerar tvärvetenskap och ämnesdidaktik, säger Martin Stolare, föreståndare för CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och en av forskarna inom Rose.

Projektet, som leds av Karlstads universitet, startar vid årsskiftet och kommer att pågå i tre år.

För mer information kontakta: Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete och föreståndare för forskargruppen Rose vid Karlstads universitet, tfn: 054- 700 1689, mobil:070-315 12 91 eller e-post: christina.olin-scheller@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.