2021-02-23 07:00Pressmeddelande

Intensivvårdssjuksköterskornas utmaningar under pandemin

Forskare vid Karlstads universitet, Region Värmland och Luleå tekniska universitet har fått projektmedel för att studera intensivvårdssjuksköterskors introduktion och handledning av medarbetare och studenter och vilka utmaningar de har för lärande och teamarbete vid vård av svårt sjuka patienter i coronapandemins framfart.

Svårt sjuka patienter under pandemin gjorde att vården behövde omorganisera och fördela om personal och respiratorer. Kohortvård, långa arbetspass, hög arbetsbelastning och skyddsutrustning orsakade ökad arbetsbelastning parallellt med att intensivvårdssjuksköterskor, IVA-sjuksköterskor, skulle introducera nya medarbetare och handleda specialistsjuksköterskestudenter inom IVA.

- Samtidigt förväntades det av oss att intensivvården skulle fortsätta att bedrivas effektivt och säkert, säger Anna Nordin, lektor på omvårdnad vid Karlstads universitet. Lärsituationen för många av studenterna påverkades och en del stoppades från att göra sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på grund av den höga arbetsbelastningen och brist på handledande IVA-sjuksköterskor.

Vårdförbundet signalerar att många IVA-sjuksköterskor har anmält arbetssjukdom, sjukskrivits, eller valt att säga upp sig efter en pandemisommar med hög arbetsbelastning och brister i arbetsmiljön. Med färre IVA-sjuksköterskor riskeras en minskning av intensivvårdsplatser vilket leder till hårdare prioriteringar av vilka patienter som ska vårdas där.

- Samhället behöver kontinuerlig tillströmning av nyutbildade IVA-sjuksköterskor och det är angeläget med en arbetsmiljö som möjliggör ett hållbart arbetsliv där IVA-sjuksköterskor stannar kvar inom intensivvård, säger Maria Andersson, lektor vid Karlstads universitet. I det här samverkansprojektet ska IVA-sjuksköterskor, IVA-studenter och avdelningschefers upplevelser av sin handledning, sitt lärande och vilka konsekvenser det fått under coronapandemin undersökas. 

- Resultaten kan utgöra underlag för att identifiera områden där insatser krävs för att säkra arbetsmiljö, handledning och introduktion inom intensivvården vid akuta och långvariga kriser, säger Angelica Fredholm, sjuksköterska, medicine dr, Region Värmland.  Det kan också vara en hjälp för verksamheter att identifiera behov av personella och organisatoriska stödinsatser.

Anna Nordin beviljades i dagarna 1, 3 miljoner i projektbidrag, från Forskningssamverkan Region Värmland och Karlstads universitet för projektet ”Intensivvårdssjuksköterskors introduktion och handledning av medarbetare och studenter - utmaningar för lärande och teamarbete vid vård av svårt sjuka patienter under Covid-19 pandemin”.

Kontaktperson

Anna Nordin, lektor på omvårdnad vid Karlstads universitet
Tlf:  070-3530202, 054-700 2386


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer