2018-09-20 07:30Pressmeddelande

Innovationsprojekt för lyckade studier vid Karlstads universitet

null

I projektet ska Karlstads universitet utveckla digitala verktyg som hjälper studenter att genomföra sin utbildning. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjligheter att lyckas med sina studier. Projektet Rethink: Kau pågår från hösten 2018 till hösten 2020 och innovationsmyndigheten Vinnova finansierar med tre miljoner kronor.

Genom att följa studentgrupper i vardagen kartläggs deras upplevelser av studietiden, vilka eventuella hinder som finns och tänkbara lösningar. Nya digitala verktyg testas i verkliga situationer och vidareutvecklas vid behov. Metoden baseras på forskning och har utvecklats genom tidigare projekt på universitetet.

- Vi följer studenter vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund, som identifierar sig med det kön som är underrepresenterat i utbildningen, har utländsk bakgrund eller en funktionsvariation, berättar Claes Asker, projektledare.

De digitala verktygen tas fram både av Karlstads universitet själva och i samarbete med företag som levererar digitala lösningar. När ett verktyg är klart testas det i studenternas verklighet och om det finns behov utvecklas det ytterligare.

Unik satsning
Universitet och högskolor ska arbeta aktivt för att öka mångfalden bland studenter, minska snedrekryteringen till högre studier och för allas möjligheter att genomföra sin utbildning.

- Projektet Rethink: Kau är ett unikt sätt att ta sig an den uppgiften. Det handlar om att alla ska ha samma möjligheter oavsett förutsättningar, säger Claes Asker.

I projektet ingår också att låta andra verksamheter inom utbildningssektorn testa metoden. Lyckade resultat kommer införas i verksamheten vid Karlstads universitet, spridas till andra universitet och högskolor samt annan undervisande verksamhet.

Kontakt
Claes Asker, projektledare, telefon 073-461 41 68 eller claes.asker@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.