2023-11-01 07:38Pressmeddelande

Hur står det till med vården för transpersoner i Värmland?

Wibke Straube, lektor genusvetenskap, Karlstads universitetWibke Straube, lektor genusvetenskap, Karlstads universitet

Om du mår dåligt på grund av att din könsidentitet inte stämmer överens med kroppen kan du söka hjälp av funktionen Samordnare transvård inom mottagningen för sexuell hälsa inom Region Värmland. För att få könsbekräftande vård behöver du först bli remitterad för omfattande könsdysforiutredningar, som numera är högspecialiserad vård och inte finns i Värmland. Det är långa väntetider i Sverige och ofta är utredningsprocessen lång och komplex. Många som söker vård känner sig maktlösa och ifrågasatta, vilket kan ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan. Samordnare transvård initierades 2020 som ett pilotprojekt av Region Värmland på grund av den förhöjda risken för ohälsa och sedan 2023 är funktionen permanent.

Forskningsstudien utforskar transpersoners erfarenheter av vård i Värmland

Syftet med forskningsstudien har varit att utforska transpersoners erfarenheter av vård i Värmland med särskilt fokus på funktionen Samordnare transvård. Studien har utmynnat i rapporten Vård för transpersoner i Värmland. Rapporten belyser styrkor och svagheter samt rekommendationer för framtida förbättringar.

Studien visar att Samordnare transvård är en uppskattad och viktig vårdfunktion, säger Wibke Straube, lektor genusvetenskap, Karlstads universitet. Många upplever att Samordnare transvård har gett dem psykosocialt stöd och rådgivning och att deras förtroende för vården har ökat.

Framgångsfaktorer

Enligt forskarna är framgångsfaktorer för Samordnare transvård att den är placerad utanför den psykiatriska vården och ger psykosocialt stöd av personal med transkompetens. 

– Att personalen har insikt i vilka utmaningar transpersoner kan ha och vilka möjligheter som finns att träffa andra med liknande erfarenheter är viktigt för tilliten. Sen tillkommer ett gott bemötande, professionell yrkeskunskap samt djupgående kunskap om processerna inom den könsbekräftande vården och vårdkedjan i Sverige som ytterligare framgångsfaktorer. Vår rekommendation är att andra regioner bör överväga en liknande vårdfunktion, säger Wibke Straube.

Förbättringsförslag

Samordnare transvård ska erbjuda stöd före, under och efter könsdysforiutredning, vilket också sker, men detta stöd kan förbättras. Andra förbättringsförslag är bland annat ökad tillgänglighet, fler möten och gruppsamtal, ökad transkompetens bland regionens vårdpersonal samt förbättrade strategier för att förhindra suicid bland transpersoner.

Mer information

Studien genomfördes på uppdrag av Region Värmland. Det tvärvetenskapliga forskarteamet består av Wibke Straube, lektor genusvetenskap, Karlstads universitet, Ida Linander, docent folkhälsovetenskap, Umeå universitet, och Andreas Henriksson, lektor sociologi, Karlstads universitet. Forskningsprojektet och rapporten har finansierats av det regionala nätverket för suicidprevention i Värmland.

Här kan du ta del av rapporten Vård för transpersoner i Värmland.

Kontaktperson:
Wibke Straube, lektor genusvetenskap, Karlstads universitet, wibke.straube@kau.se

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson