2023-05-26 05:55Pressmeddelande

Hur miljövänlig är egentligen vattenkraft?

älvfåra

Vattenkraft har sedan industrialiseringens början försett det svenska samhället och industrin med en unik kombination av säker, kostnadseffektiv och en lågutsläppsproduktion av förnybar elektricitet. Men hur miljövänliga är egentligen vattenkraften? Det undersöker nu flera forskare från Karlstads universitet tillsammans med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

 - Vi forskar för att kunna ta fram verktyg för att göra det bättre för naturen, säger Eva Bergman, professor i biologi och en av forskarna i centrumet. Vår forskning inkluderar passagelösningar, det vill säga bättre fiskvägar för uppströms- och nedströmsvandrande fiskar med hänsyn till fler fiskarter, inte bara lax och ål. Och att utveckla vetenskapligt baserade riktlinjer och strategier för korttidsreglering och översvämningsytor, samt att utveckla olika modeller som kan hjälpa till att förstå olika miljörelaterade effekter av till exempel olika regleringsregimer. 

För att få energin under de tidpunkter som marknaden har störst behov används korttidsreglering av vattendragen. Korttidsreglering gör det möjligt att anpassa vattenflödet efter aktuella behov och bidrar till att optimera användningen av vattenresurserna på ett flexibelt sätt.

- Korttidsreglering resulterar i snabba förändringar av vattenflödet, vilket leder till översvämningar eller torrläggning av strandområden, säger Larry Greenberg, professor i biologi vid Karlstads universitet och en av forskarna i centrumet. Dessa snabba förändringar kan påverka både växt- och djurlivet. Fiskar kan bli ”strandade”, småkryp kan hamna på ytor som blir torrlagda och växter kan uppleva mer erosionskrafter och sedimentering.

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft strävar efter att säkerställa att industrin har de kunskaper och metoder som krävs för att upprätthålla säkra vattenkraftsanläggningar med lång livslängd, samtidigt som de bidrar till en vetenskaplig grund för ekologisk rehabilitering av vattendragens ekosystem. Forskning inom centret bedrivs inom tre arbetspaket, där Karlstads universitetets forskare är med och forskar inom arbetspaket 1.

Fakta om arbetspaket 1

Miljö och Samhälle: Det huvudsakliga målet är att öka kunskap och komma fram till innovativa lösningar för att ta itu med de miljömässiga och samhälleliga utmaningarna som orsakas av ökad efterfrågan på vattenkraftproduktion, särskilt med tanke på klimatförändringars påverkan på vattendragens ekosystem. Fokusområden inkluderar:

  • Utvärdering av miljöpåverkan från vattenkraftsverksamhet på biologisk mångfald.
  • Utveckling av lösningar för miljöanpassat vattenflöde och fiskpassage.
  • Återställning av flodfåror och översvämningsområden.
  • Anpassning av vattendragens ekosystem till klimatförändringar.
  • Bedömning av vattenutnyttjandet för olika ändamål, till exempel hur mycket vatten det finns i en älv som kan användas till vattenkraftproduktion kontra hur mycket som behövs för växt- och djurlivet.

Kontaktperson

Larry Greenberg, professor i biologi vid Karlstads universitet
Mobil: 0702041312
Telefon: 054-700 1543
E-post: larry.greenberg@kau.se

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer