2016-10-14 10:06Pressmeddelande

Hur kan vi förbereda världen för naturkatastrofer?

null

Den 19 oktober arrangerar Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet ett seminarium kring hur samhället kan förberedas för ett förändrat klimat och dess följder. En av gästföreläsarna är Margareta Wahlström, tjänsteman för klimat- och krisförebyggande frågor inom FN som också blir hedersdoktor vid Karlstads universitet.

Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet forskar och utbildar inom området hantering av klimatrelaterade risker. Seminariet den 19 oktober har temat ”Samhällets hantering av klimatrisker: erfarenheter och forskningsresultat”.

Universitetets nya hedersdoktor Margareta Wahlström har stor erfarenhet av internationellt arbete med katastrofriskreducering, alltifrån att identifiera hot och risker, att förebygga och hantera dem. Detta inkluderar även frågor om klimatförändringar, dess effekter och samhällets insatser för att anpassas till ett förändrat klimat. Med andra ord ligger Margareta Wahlströms profil mycket nära den verksamhet som bedrivs vid Karlstads universitet och CCS, Centrum för klimat och säkerhet. Hon har varit ett stöd i CCS utveckling, bidragit aktivt till samarbetet med UNISDR, Byrån för katastrofriskreducering inom FN, och med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De andra gästföreläsarna vid seminariet är Paola Albrito; chef för UNISDR – Byrån för katastrofriskreducering inom FN och regional samordnare för europeiska UNISDR, professor John Handmer – chef för Human security program vid RMIT University, Melbourne, Australien, Mariele Evers – gästprofessor vid Centrum for klimat och säkerhet, Karlstads universitet och professor vid Waterresources management, University of Bonn, Tyskland.

– Vi är mycket glada att vi kunnat samla dessa fyra personer. Två som arbetat och arbetar praktiskt med dessa frågor och två med en mycket omfattande forskningserfarenhet från området, säger professor Mikael Granberg, föreståndare vid Centrum for klimat och säkerhet.

En nationell resurs
Centrum för klimat och säkerhet är ett kompetenscentrum inom området hantering av klimatrelaterade risker. Centrets forskning fokuserar på nyckelbegrepp som naturhot, sårbarhet, riskhantering och samhällsstyrning. Centret verkar som nationell resurs i utveckling och förmedling av kunskap och erfarenhet kring naturhändelser och risker utifrån dagens och morgondagens klimat - exempelvis kring översvämningar, skyfall, höjda havsytenivåer, jordskred och stormar.

När: 19 oktober, klockan 12.30-16.45
Var: RiskLab 21A259, Hus 21.
Seminariet hålls på engelska.

Kontaktperson, anträffbar efter 13.30: Mikael Granberg, professor i statsvetenskap och föreståndare, Centrum för klimat och säkerhet (CCS), Karlstads universitet, 054-700 10 15 eller 072-3056467.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.