2016-10-17 10:46Pressmeddelande

Hur kan energirådgivning utvecklas?

null

En forskargrupp vid Karlstads och Linköpings universitet ska under två år driva ett projekt i samverkan med kommunala energi- och klimatrådgivare. Syftet är att framförallt villaägare ska ta till sig rådgivningen och genomföra förändringar som även varar över längre tid.

- Vårt forskningsprojekt ska ta fram kunskaper som kan utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningens metoder, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem. Rådgivningen behöver i högre grad än idag nå fram till sina målgrupper och leda till de livsstilsförändringar och köpbeslut som ger en effektivare energianvändning, bättre totalekonomi och minskad miljöpåverkan.

Aktionsforskning och test av olika modeller
Forskningsprojektet organiseras och testas samtidigt i flera kommuner utifrån olika spår och modeller. Dessa behandlar alltifrån lokal samverkan med till exempel banker och energiföretag till en enklare, mer konkret kommunikation via både internet respektive personliga råd. I nästa skede kan projektet komma att ge något av en verktygslåda för hur kommunerna kan arbeta med sin energirådgivning.

Tvärvetenskaplig ansats
För att genomföra projektet krävs en tvärvetenskaplig ansats och forskare från både natur- och samhällsvetenskapliga ämnen ingår. Projektet som är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Linköpings universitet är tvåårigt och finansieras av Energimyndigheten med totalt 4,5 miljoner kronor.

För mera information kontakta Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, tel 054 700 1110 eller 073-0325233, mejl: are.kjeang@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.