2019-11-18 09:00Pressmeddelande

​Hotel California – nytt forskningsprojekt om inlåsningseffekter när LVU-vård upphör

När domstolarna fattar beslut om att fortsätta eller upphöra med vård enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, blir ofta tidigare bedömningar i praktiken vägledande. Det innebär att barn och unga som en gång blivit föremål för tvångsvård tenderar att bli kvar i vården under avsevärd tid. Förutsättningarna för upphörande av vård enligt LVU är i fokus för ett nytt forskningsprojekt i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Tvångsvård enligt LVU kan vara aktuellt när brister i barnets miljö innebär en fara för barnets utveckling eller när den unge genom sitt beteende utsätter sig för allvarlig fara. Projektet ”Hotel California – om inlåsningseffekter vid upphörande av vård enligt LVU” fokuserar på vårdens upphörande och förutsättningar för denna beslutsprocess.

- Vi vill undersöka om tidigare bedömningar väger alltför tungt när nya beslut tas. Bedömer handläggare och domstolar till exempel hemförhållandena strängare vid prövning om vården ska upphöra än vid det ursprungliga vårdbeslutet? Vi ser att när beslut ska tas ifall vården ska upphöra eller fortsätta, följs i praktiken ofta tidigare bedömningar. Det blir en inlåsningseffekt. Risken för denna ”stigbundenhet” gör det angeläget att analysera om barnet eller den unge är försäkrad en rättssäker och rättvis domstolsprövning vid beslut om fortsättning eller upphörande av vård enligt LVU, säger Håkan Gustafsson, professor i allmän rättslära på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Vill förstärka rättssäkerheten för unga
Projektet genomförs tillsammans med forskarna Sebastian Wejedal på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Allison Östlund på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Tillsammans kommer forskarna att granska samtliga domar från Förvaltningsrätten i Göteborg som rör upphörande av vård enligt LVU, under åren 2007-20016. De kommer även att intervjua verksamma domare, handläggare inom socialtjänsten samt offentliga biträden för familj och barn, för att få en helhetsbild och praktisk insyn i de faktorer som påverkar ärendehantering och processföring. Genom att fokusera särskilt på beslut om upphörande av vård bidrar forskningsprojektet med ny kunskap och nya problemställningar inom ett område som hittills är outforskat i svensk rättsvetenskap.

Projektet tilldelades nyligen 4,5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet och kommer att pågå i tre år med start 2020. Målet är att bidra till en rättslig förstärkning av den unges rättssäkerhet och ställning i processer som rör LVU.

För mer information kontakta: Håkan Gustafsson, professor i allmän rättslära, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, hakan.gustafsson@kau.se eller tel: 0709-481961

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.