2015-04-08 11:10Pressmeddelande

Hos vem brinner det?

null

Den frågan försöker en studie hos Centrum för personsäkerhet vid Karlstads universitet bringa klarhet i. Resultaten visar något oväntat att gruppen som drabbas av flest dödsfall vid brand inte är samma grupp som det brinner oftast hos.

- Vi har länge vetat vilka grupper som drabbas mest av dödsfall vid brand, men varför är inte klarlagt, säger Finn Nilson, universitetslektor i riskhantering. Vår nya studie visar att den grupp som det brinner mest hos inte är de som drabbas av flest dödsfall. Det säger oss att det förebyggande arbetet inte är så enkelt som att sätta upp fler brandvarnare. I kommande studier kommer vi att intervjua överlevande från svåra bränder för att få en klarare bild av vad som gjorde att de överlevde.

Risk att omkomma
Årligen orsakar bränder cirka 100 dödsfall i Sverige och kostnader på cirka 5 miljarder kronor. Tidigare forskning har visat att risken för att omkomma i bränder är högre bland äldre människor, bland män, funktionshindrade och låginkomsttagare. Det har dock inte varit känt om detta berott på att bränder är vanligare i dessa grupper eller om det är på grund av förmågan att hantera bränder som att risken att omkomma är högre.

Risk för bränder
I studien från Centrum för Personsäkerhet har det visat sig att risken för bränder, oavsett om någon skadats eller om räddningstjänsten varit där, inte är jämt fördelat över befolkningen. Risken för att det ska brinna i bostaden är högre bland de med hög utbildningsnivå samt hos personer födda utanför Norden. En lägre risk fanns hos äldre och hos de som bodde i hyresrätter.

Resultaten tyder på att trots att risken för brand är högre bland vissa grupper är det i andra grupper som risken att omkomma är störst, exempelvis äldre ensamboende män. Därmed kan det också konstateras att det från ett förebyggande perspektiv måste tänkas om, då bränder i sig inte är vanligare bland till exempel äldre och låginkomsttagare, men att de bränder som sker i dessa hem oftare leder till alvarliga skador eller dödsfall.

Studien är finansierad av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För mera information kontakta Finn Nilsson, tel 0707 131 272 eller 054 700 2353 samt mejl finn.nilson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.