2018-11-29 09:30Pressmeddelande

Fri som en fågel – ny forskningsrapport om återprofessionalisering inom Försäkringskassan

null

I flera år har sättet att styra den offentliga sektorn i Sverige kritiserats alltmer. Inflytandet från New Public Management (NPM) har lett till inslag av detaljstyrning och kontroll. Medarbetarnas professionella kompetens riskerar därmed att inte tas tillvara. Bland andra Tillitsdelegationen konstaterar att tjänsterna inom välfärden skulle kunna utvecklas bättre om medarbetarna ges större handlingsutrymme. Forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet, har tillsammans med Försäkringskassan arbetat med ett projekt om återprofessionalisering i verksamheten. Idag, torsdag 29 november, presenteras rapporten ”Fri som en fågel” på Service Convention Sweden i Karlstad.

Syftet med studien på Försäkringskassan var att beskriva vad som händer när medarbetare ges möjlighet till ett mer självstyrt och kunskapsbaserat beslutsfattande. Projektet utformades så att två försöksverksamheter skapades, en i Torsby och en i Göteborg, totalt sett cirka 40 medarbetare. Här avgränsades medarbetarna från sedvanlig styrning och kontroll.

- Det visade sig vara en ganska besvärlig resa. Medarbetare som under lång tid haft en tydlig och detaljerad styrning är inte riktigt rustade för att använda sitt professionella kunnande för att ta mer självständiga beslut kring arbetets organisering. Man efterfrågar styrning och tror inte riktigt på sin egen förmåga, konstaterar Martin Fransson, doktor i företagsekonomi och forskare vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Det tog tid, men gav så småningom goda resultat. De som intervjuades upplevde bland annat att medarbetarnas kompetens och arbetsmiljö utvecklades positivt.

-Vi har möjliggjort för två forskare att studera en liten del av Försäkringskassans verksamhet. Det har varit lärorikt, för det är alltid intressant att få andras ögon på det vi gör. Men det har också varit svårt då Försäkringskassans verksamhet bland annat styrs av regleringsbrev, regeringsuppdrag och lagstiftning, faktorer som vi varken kan eller ska ändra. Slutsatserna i rapporten får stå för forskarna som har studerat vår verksamhet utifrån sitt syfte och sina forskningsfrågor. Som chef har det varit givande att ta del av medarbetarnas engagemang i detta arbete, säger Marie-Helén Lindström, områdeschef, Försäkringskassan, avdelningen för sjukförsäkring Värmland-Örebro. Hon tillägger att arbetet har gett Försäkringskassan kunskap och insikter om hur myndigheten kan utveckla arbetsgrupper och team. Det kommer avdelningen för sjukförsäkring ta med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Projektet har pågått under tre år, varav nästan ett och ett halvt år ägnades åt att studera Försäkringskassans verksamhet på plats hos berörda team. Arbetet har inneburit en spännande resa för såväl myndigheten som forskarna.

- Resultaten av studien är viktiga för den utveckling som pågår inom offentlig sektor. Om vi ska förändra sättet att styra behöver vi veta vad det får för konsekvenser. Arbetet tillsammans med Försäkringskassan har bidragit med viktiga insikter, säger Johan Quist, docent i företagsekonomi och forskare vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Ladda ned Rapporten ”Fri som en fågel – en studie av återprofessionalisering inom Försäkringskassan” i pdf.

För mer information kontakta Marie-Helén Lindström, Försäkringskassan, tel: 010 112 62 23, e-post: marie-helen.lindstrom@forsakringskassan.se, Martin Fransson, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tel: 070 561 84 65, e-post: martin.fransson@kau.se eller Johan Quist, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tel:070 561 84 64, e-post: johan.quist@kau.se .

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.