2015-03-12 08:00Pressmeddelande

​Framgång för Karlstad-forskare i Horisont 2020

null

7 av 20, eller 35 procent. Så många forskningsprojekt vid Karlstads universitet har beviljats finansiering från EU:s nya forskningsprogram Horisont 2020. EU-snittet ligger på 11 procent.

Horisont 2020 är EU:s senaste forskningsprogram som lanserades i januari 2014. 80 miljarder Euro gör det till världens största program för forskning och innovation. I den första ansökningsomgången har forskare och forskargrupper vid Karlstads universitet bidragit med totalt 20 ansökningar till programmet. 7 av dessa har beviljats, och beslut om ytterligare ett återstår.

Över 16 000 ansökningar skickades in från lärosäten runtom i EU. Av dem har 11 procent beviljats. För Sverige är siffran 12 procent. Karlstads universitet ligger med andra ord långt över genomsnittet.

Forskningens samhällsnytta viktig

- Våra forskare är väl förberedda, har goda idéer och förstår effekten deras forskning har på samhället, säger Éamonn McCallion, forskningsrådgivare vid Karlstads universitet. Vikten av att kunna förklara forskningsprojektets nytta för näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället kan inte överskattas. Till detta kommer att satsningen på starka och excellenta forskningsmiljöer nu börjar märkas.

Fyra av projekten till Datavetenskap

Datavetenskap är en av universitets två excellenta forskningsmiljöer. Under 2014 påbörjade man bland annat etableringen av en ny forskningsprofil tillsammans med näringslivet med stöd från KK-stiftelsen. Under våren 2015 startar Datavetenskap inte mindre än fyra nya forskningsprojekt med finansiering genom Horisont 2020.

- Vi har under de senaste 15 åren jobbat fokuserat och målmedvetet med att bygga upp vår forskningsverksamhet, säger Reine Lundin, Prefekt vid Institutionen för matematik och datavetenskap. Bakom vår framgång ligger ett stort engagemang från våra professorer och forskare. Med hög forskningsexcellens och förmågan att skapa samarbeten har vi öppnat dörrar och skapat en verksamhet som andra aktörer gärna vill samarbeta med i projekt.

Projekten som har beviljats finansiering från Horisont 2020

- Measuring Mobile Broadband Networks in Europe (Datavetenskap)

Idag finns ett stort behov av tillförlitlig och oberoende data om stabilitet och prestanda i mobila bredbandsnätverk. Syftet med projektet är att designa, bygga upp och driva en öppen plattform för att göra skarpa tester på mobila bredbandsnätverk.

- CREDENTIAL Secure Cloud Identity Wallet (Datavetenskap) (Beviljat under förutsättningar.)

Målet med projektet är att utveckla, testa och visa upp innovativa molnbaserade tjänster för att lagra, hantera och dela information om digitala identiteter och annan kritisk persondata.

- A New, Evaluative API and Transport-Layer Architecture for the Internet (Datavetenskap)

För att bland annat stödja utvecklingen av nya innovativa tjänster på nätet ska deltagarna i projektet skapa en mer flexibel arkitektur för Internet. Genom bättre gränssnitt ska fler användare kunna integrera sina tjänster på nätet enklare och mer tillfredsställande.

- PRIvacy and Security MAintaining services in the CLOUD (Datavetenskap)

Inom projektet kommer utmaningar kring placering av känslig data i molnet att undersökas. Även en portfölj med verktyg för molntjänster som ska garantera säkerheten av känslig data som lagras i molnet ska tas fram.

- Service Design for Innovation (Centrum för tjänsteforskning, CTF)

Projektet har som mål att utveckla ett utbildningsnätverk för att främja tjänstedesign för innovation. Detta ska göras genom att utveckla relationer mellan tjänstedesign och innovationsforskare vid ledande universitet i Europa samt att utveckla och sprida teori och metod om tjänstedesign för innovation i samarbete med företag.

- Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe (Statsvetenskap)

Inom projektet studeras nya vägar att bättre inkludera individer i samhället genom så kallad ”social satsning” (social investment) inom en rad offentliga policies. Vid Karlstads universitet utforskar man effekter av nyanländas inkludering via innovativa åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningsområden.

- Integrating Epidemiology and Experimental Biology to Improve Risk Assessment of Exposure to Mixtures of Endocrine Disruptive Compunds (Folkhälsovetenskap/Biomedicinsk vetenskap/Swetox)

Syftet med projektet är att titta på hur barns utveckling och hälsa påverkas av exponering för blandningar av hormonstörande kemikalier samt hur man utvecklar bättre metoder för riskbedömning av sådana ämnen.

För mer information kontakta Éamonn McCallion, forskningsrådgivare vid Karlstads universitet, telefon 0763-166130 eller Reine Lundin, prefekt vid Institutionen för matematik och datavetenskap, telefon 070-1807338.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.