2021-06-23 06:15Pressmeddelande

Frågor om våld och utsatthet viktigt verktyg för skolsköterskor

Sverige var det första landet i världen som förbjöd uppfostringsvåld. Ändå utsätts barn fortfarande för olika former av misshandel inom familjen.

Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem med omfattande konsekvenser för samhället, familjer och barn. Det påverkar den fysiska och psykiska hälsan negativt och kan även leda till skador och för tidig död.

FN:s konvention om barnets rättigheter, som blev svensk lag år 2020, betonar barns rätt till skydd mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande av närstående. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka våld mot barn för att de ska kunna få det stöd som behövs.

Nytt frågeinstrument
En ny studie från Karlstads universitet visar att skolsköterskans hälsosamtal bör inkludera frågor och fördjupade samtal om våld. Genom regelbundna kontakter med elever går det att upptäcka om en elev far illa.

- Syftet med den här studien var att utveckla ett nytt frågeinstrument för att användas vid hälsosamtalet, säger Ulla-Britt Eriksson, universitetslektor på folkhälsovetenskap. På så sätt kan elevers våldsutsatthet upptäckas.

I studien utvecklades en muntlig enkät för samtal mellan skolsköterska och elev. Samtalet innehöll även frågor till eleven om upplevelsen av att ha tillfrågats om våld.

- Genom att skolsköterskan ställde specifika frågor om våld vid hälsosamtalet avslöjades elevers våldsutsatthet, säger Lisbeth Engh, universitetslektor i omvårdnad. Flickor är mer utsatta och uppgav oftare att de varit fysiskt, psykiskt och sexuellt utsatta inom familjen och på internet.

Avslöjande om utsatthet
Frågorna inspirerade till mer fördjupade samtal och skolsköterskan kunde informera om tillgång till hjälp och stöd.

- Eleverna var öppna för att svara på frågorna, säger Ulla-Britt Eriksson. De upplevde att de vuxna som frågade var genuint intresserade av deras situation. Det bidrog till tillit, trygghet och beslut att avslöja sin utsatthet.

Studien visar värdet av att professionella har kunskap om våld mot barn. Det ger en trygghet i att kunna ställa icke värderande frågor, tolka signaler och agera när barn avslöjar sin utsatthet.

- Slutsatsen är att hälsosamtalet bör inkludera frågor om våld, säger Lisbet Engh. Studiens resultat visar även värdet av ett fördjupat samtal där våldsutsatthet kan upptäckas och hjälp kan erbjudas. Det kan förebygga framtida negativa hälsokonsekvenser, exempelvis psykisk ohälsa.

Studien har genomförts med hjälp av elva skolsköterskor som medverkat genom att muntligt ställa extra frågor om våldsutsatthet till 139 elever i samband med det rutinmässiga hälsosamtalet i årskurs 1 på gymnasiet. Frågeinstrumentet kan utvecklas till elever i andra åldrar. Projektet har delfinansierats av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Läs studien Att fråga om våld vid hälsosamtalet hjälper barn att berätta.

Kontaktpersoner:

Ulla-Britt Eriksson, universitetslektor i folkhälsovetenskap och forskare  och medförfattare till rapporten.
Tel 070-31 91 902

Lisbet Engh, universitetslektor i omvårdnad och forskare och medförfattare till rapporten.
Tel 054-700 16 46


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer