2017-08-15 08:00Pressmeddelande

Första professorn i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

null

Kenneth Nordgren blev i början på sommaren anställd som professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Han är också utsedd till ny forskningsledare inom CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Professuren är den första av sitt slag som utlysts i Sverige, vilket visar hur långt framme Karlstads universitet är inom ämnesdidaktiken.

– Forskningsområdet har utvecklats starkt under de senaste åren då kraven på och behoven av att utveckla skolans och lärarutbildningens vetenskapliga grund vuxit, säger Kenneth Nordgren.

Kenneth Nordgren menar att Karlstads universitet har en fördel av sina ämnesdidaktiska centrumbildningar som underlättat utbytet mellan forskare och mellan forskare och lärare. Ämnesdidaktiken är ett tvärvetenskapligt fält och en enskild forskare besitter sällan ensam den bredd som behövs.

- Som professor och forskningsledare inom CSD finns det utrymme att tänka strategiskt och utveckla det framtida arbetet, säger Kenneth Nordgren. Vi ska som centrumbildning samverka med ROSE, Research on Subject-specific Education, där flera av våra forskare ingår, och med forskare och lärare nationellt och internationellt.

- Det som ligger i pipeline just nu för oss vid CSD är att utveckla vår forskningsprofil som kretsar kring hur undervisningen om komplexa samhällsfrågor som migration och hållbar utveckling kan utvecklas. Det handlar både om kunskapsinnehåll och didaktiska tillämpningar. Vi inom CSD vill utveckla den direkta kontakten med lärare och skola för att forskningen ska komma nära undervisningspraktiken. Vi vill bedriva forskning som har tydlig relevans för studenter och elevers lärande.

För mer information, kontakta Kenneth Nordgren, professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 070-248 70 72

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.