2021-06-29 06:15Pressmeddelande

Forskningsstudie suddar ut obalansen inom offentlig sektor

Inom offentlig sektor och social förvaltning upplevs det ibland som att medborgare och brukare kan vara svåra att nå ut till och involvera i utvecklingsarbeten. Det europeiska forskningsprojektet CoSIE, Co-creation of Service Innovation in Europe, visar att det är tvärt om.  Det är oftare politiker och tjänstepersoner som är svåra att nå - och förstå.

- I vår forskningsstudie har vi kunnat se att det inte är brukarna som är svåra att nå, utan istället politiker och tjänstepersoner, förklarar Inga Narbutaité Aflaki, projektledare för den svenska studien och lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Det finns brukare vars röster sällan blir hörda och det är just dessa som projektet har riktat in sig mot.

Det treåriga forsknings- och utvecklingsprojekt CoSiE med finansiering av Horizon 2020, med 24 deltagande organisationer, kommuner, regioner samt lärosäten i 10 europeiska länder, har precis avslutats. Syftet har varit att testa och utforska under vilka förutsättningar brukares involvering möjliggörs i utveckling av olika välfärdstjänster, samt vilken effekt det ger på individ- och verksamhetsnivå. I Sverige har Funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun genomfört ett pilotarbete inom ramen för CoSIE, för förbättringar i arbetssättet för medborgare med en variation av funktionsnedsättningar. Karlstads universitet har arbetat och stöttat dem med följeforskning och aktionsorienterad forskning. Under hela arbetet har samskapandet varit i fokus.

- För Jönköping har CoISE inneburit att vi har fått extra tid, utrymme och möjlighet att arbeta med olika förbättringsarbeten med utgångspunkten i brukarens känsla av sammanhang, berättar Mikael Wessman, metodhandledare vid Jönköpings kommun. Det vi kan se tydligt är att förtroendet, tilliten och relationen ökar ju mer delaktighet och inflytande man får anpassat till sina egna förmågor, även engagemanget ökar när du får vara med och bidra utifrån dina förutsättningar.

Brukarna har får delge sina tankar, idéer och upplevelser med de som producerar tjänsterna, det vill säga den offentliga sektorn, samt vara delaktiga hela vägen från initiering av förbättringsidéer, till genomförande och utvärdering.

- Inom offentlig förvaltning är man inte van vid att arbeta med berättelser direkt från brukaren. Man tar i regel beslut från ett väldokumenterat underlag, säger Magnus Lindh, universitetsadjunkt inom statsvetenskap på Karlstads universitet. Att istället ta del av en brukares egen berättelse, att se ett ansikte som berättar sitt livs historia och ha med det i beslutsunderlaget, det är en helt annan etik, och som också gör att brukaren känner sig starkare och lyssnad till.

Även om effekterna av detta arbete är något som man måste förhålla sig till över tid handlar några av de direkta resultaten om att öka begriplighet och relevans i tjänsteerbjudandet, som kan leda till mer behovsriktade insatser och minska missförstånd och konflikter med medborgare, när förvaltningar kan se behoven tydligare och använda sina resurser bättre.

- Forskningsprojektets samlade resultat är bland annat paketerade i flertalet digitala verktyg och erbjuder en bred kunskapsbas om samskapande inom social förvaltning, vad som krävs av politiken, organisationen och dess management, men även första linjen chefer och de professioner som är i daglig kontakt med medborgare, avslutar Inga Narbutaité Aflaki.

Forsknings- och utvecklingsprojekt CoSIE, har finansierats av Europeiska Kommissionen via Horizon 2020 program och arbetet har skett i samverkan mellan forskare på ämnet statsvetenskap och Centrum för tjänsteforskning (CTF), på Karlstads universitet.

Kontakt:
Inga Narbutaité Aflaki, projektledare för den svenska studien och lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, 070-213 75 74.
Mikael Wessman, metodhandledare vid Jönköpings kommun, 036-102 822.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.