2021-11-22 07:30Pressmeddelande

Forskningsprojekt ska utveckla ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet

Man som lägger en hand på en kvinnas axel

Med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention hoppas forskarna Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, kunna bidra med ny kunskap.

Forskarna har fått medel av Nordiska ministerrådet genom NIKK, nordisk information för kunskap om kön, för att analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel.

- Vi vet att det är stora problem med trakasserande kunder inom service- och detaljhandel. Problemen har, inte minst, fått uppmärksamhet genom #metoo, säger Anna Fyrberg Yngfalk, docent i företagsekonomi.

Fokus för det nya projektet är att granska kundorienteringsideal som ofta ses som ”naturliga” och självklara för det nordiska sättet att organisera arbetet inom serviceyrken. Projektet uppmärksammar och analyserar hur principer om kund- och servicearbete skapar problematiska maktrelationer och ohållbara arbetsmiljöer.

- Anställda förväntas att agera och uppfylla kraven från kunder, men också följa organisationens principer om att alltid vara tillmötesgående mot kunden. Det skapar svårigheter för anställda att sätta gränser mot trakasserande kunder vilket leder till stress och en utsatthet på arbetsplatsen.

Målet är att bidra med ytterligare kunskap om implikationerna av organisering för kunden, hur den kan generera ojämnställda arbetsmiljöer genom att etablera makt- och könsstrukturer som i sin tur ger utrymme för våld och sexuella trakasserier mot anställda.

Projektet ”Kunder som förövare av sexuella trakasserier inom den nordiska servicesektorn” får drygt en miljon svenska kronor inom ramen för Nordisk forskningssatsning sexuella trakasserier i arbetslivet. Det nya projektet är en fortsättning och utveckling av tidigare forskning inom projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete” som finansieras av Forte.

För mer information:
Anna Fyrberg Yngfalk, 0709-783103, anna.fyrberg-yngfalk@kau.se Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap