2017-11-15 09:00Pressmeddelande

​Forskningsprojekt ska förbättra samhällstjänster

null

Samhällets sociala tjänster utvecklas ständigt. Men hur gör offentliga verksamheter för att involvera medborgarna och ta med deras behov i det arbetet? Ett nytt, internationellt forskningsprojekt, finansierat av EU, kommer att bidra med ny kunskap som kan bidra till förbättrade samhällstjänster.

CoSIE – Co-creation in Public Service är ett stort, treårigt forskningsprojekt som ska skärskåda offentliga verksamheter och hur de involverar medborgarna när nya sociala tjänster ska utvecklas. Framförallt ska projektet fokusera på grupper som annars kan vara marginaliserade i det arbetet, som till exempel nyanlända.

Resultaten från projektet ska användas för att förbättra det offentligas förmåga att ta in medborgarnas inspel på lokal, regional och nationell nivå, och därmed ta fram tjänsteinnovationer som är bättre rustade för framtida behov.

Med i projektet är 11 lärosäten och 9 offentliga organisationer, så kallade piloter, på lokal och regional nivå runtom i Europa. Karlstads universitet är det enda svenska lärosäte som deltar. Socialförvaltningen i Jönköpings kommun deltar som pilot.

Projektet leds på svenskt håll av Inga Narbutaite Aflaki, lektor i statsvetenskap, och involverar även Centrum för tjänsteforskning, CTF, som har många års erfarenhet av forskning på olika typer av samhällstjänster. CoSIE finansieras av EU inom ramen för Horizon 2020 till en summa av ca 40 miljoner kronor fördelat på tre år.

För mer information

Kontakta Inga Narbutaite Aflaki på inga.narbutaite-aflaki@kau.se, 054-700 16 78, eller Per Kristensson på per.kristensson@kau.se, 054-700 21 28.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.