2023-03-27 06:36Pressmeddelande

Forskningsprojekt för ökad innovationskraft i livsmedelssektorn

Mat på bordNIFA tillsammans med CTF

- Steg som tas för att minska påverkan på ekosystemen är centrala och med vår långvariga kunskapsutveckling för att minska matsvinnet så kommer projektet att kunna göra skillnad, säger Helén Williams.

Helén Williams är docent i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och har stora förväntningar på projektet som inleds tillsammans med Nifa, branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag under våren 2023.

-  Kunskaper och erfarenheter som kan utbytas mellan universitet och lokala aktörer kan ge vårt långa forskningsarbete med hur vi kan minska matsvinnet en större spridning och omsättas än mer i praktiken. Minskning av matsvinn ger effektivare användning av resurser, sparar pengar och kan bidra till en mer rättvis fördelning, men är i praktiken inte så enkel att åstadkomma. Vi hoppas också utveckla forskningen för att bättre förstå detta komplexa system och hur det kan förändras i en mer hållbar riktning. Inom Nifa finns såväl regionala livsmedelsproducenter, kommuner, större livsmedelshandlare, restauranger, storkök med. 

Att omvandla produktlogik till tjänstelogik kommer det att kräva en innovationskraft hos aktörer i livsmedelssektorn. Det ska uppnås genom tre arbetspaket - tjänstedesign, interventioner, cirkulära affärsmodeller. Genom dessa ska projektet kunna uppfylla målen:

  • Företag, i och kring sektorn, deltar i design av tjänster som kan realisera hållbara måltider för olika situationer och målgrupper
  • Företag, i och kring sektorn, utvecklar konkret samverkan för att gemensamt kunna erbjuda hållbara måltider
  • Upphandlare, inköpare och konsumenter får insikt, kunskap och verktyg att efterfråga hållbara måltider

- CTF har undersökt hur tjänsteperspektivet kan bidra i omställningen till en mer hållbar värld med mer hållbara affärsmodeller och värdeskapande. I detta projekt får vi nu undersöka mer om hur transformationen kan gå till när vi undersöker ett större komplext system och som adresserar vårt grundläggande behov av god näringsrik mat.

På vilket sätt kommer det här projektet att vara till nytta i vårt samhälle?

- I klimatförändringarnas spår är det vår globala livsmedelsproduktion som kommer att möta störst utmaningar - i Agenda 2030 handlar 8 av de 17 målen om livsmedelsfrågan, säger Helén Williams. Krig och globala kriser gör livsmedelssituationen än mer känslig. Om vi kan bidra med insikter som gör att vi värnar denna viktiga resurs på ett bättre sätt än idag, samtidigt som vi kan minska miljöpåverkan genom till exempel minskat matsvinn kan det får stor betydelse för vår framtida försörjning. Produktion av livsmedel är den sektor som påverkar planetens ekosystem mest. Produktion och konsumtion av mat orsakar en tredjedel av klimatpåverkan, ca 70 procent av vår vattenanvändning och är den enskilt största orsaken till den globala artutrotningen. Steg som tas för att minska påverkan på ekosystemen är centrala och med vårt långvariga fokus på att minska matsvinnet på bred front så kommer vårt projekt att kunna göra skillnad. 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Jonathan Strandlund