2019-12-13 08:45Pressmeddelande

Forskningsprojekt för bättre undervisning

null

Nytt projekt med forskare från Karlstads universitet och från Globala gymnasiet som i samverkan med lärare i Stockholms stad kommer att undersöka en elevaktiv och undersökande metod som i den engelskspråkiga litteraturen benämns ”enquiry”. Syftet är att utveckla undervisnings metoder som stödjer elevers förmågor att lokalisera, analysera, värdera och använda relevanta källor som stöd för att utveckla argument och tolkningar.

Bakgrunden till projektet ärden ämnesdidaktiska seminarieserie som forskarutbildade lärare på Globala gymnasiet i Stockholm drivit med stöd av Stockholms stad. Hittills har verksamheten haft mer än trehundra kursdeltagare. Modellen att föra in forskning i lärares planeringsarbete ska nu beforskas.

Forskning visar att enquiry-metoden har stor potential att stödja elevers lärande. Den fungerar ofta både motiverande och kvalificerande, då den ställer krav på att elever använder sina kunskaper och utforskar frågor som inte alltid har givna svar. Samtidigt ställer metoden krav på lärares förberedelse av undervisningen.

Metoder för att få tid att planera

- Forskningsprojektet ”Enquiry i SO- undervisningen” ger möjlighet till att pröva och utveckla metoden och lärarnas vana med ett undersökande och ämnesfördjupande arbetssätt, säger Maria Johansson, gymnasielärare och en av forskarna i projektet. Projektet ska bygga på att ge verksamma lärare möjlighet att utveckla specialistkunskaper och även att undersöka effekter på elevers lärande. Detta är angeläget då många lärare har svårt att finna tid att planera sin undervisning.

- Vi gjorde en nationell enkätstudie där det framkommer att en majoritet av lärarna inte anser sig ha tid för att regelbundet reflektera över undervisningen och metodval, säger Kenneth Nordgren, projektledare och forskare på Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet.

Resultaten tyder på att stora delar av svensk skola inte tycks ha en organisation för att stödja lärare att ta fram välplanerad undervisning och systematisk uppföljning av elevernas lärande.

Professionsutveckling viktigt för lärare

Ett centralt problem som enkätstudien visar är att en majoritet av lärarna anser sig sakna möjlighet att arbeta systematiskt med att kartlägga elevers resultat för utveckling av uppgifter och övningar och att använda pedagogiska och didaktiska modeller för utveckling av undervisning.

-Här menar vi att enquiry som metod har stor potential eftersom den ger snabb återkoppling till vad elever tillgodogjort sig och var hinder i lärandet uppstår, säger Kenneth Nordgren. Det är också viktigt att undersöka olika former av kollegialt lärande. Det är av största vikt att lärare får en utbildning som rustar dem att verka i ett utbildningssystem på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men också att lärare bör ges förutsättningar att få kontinuerliga möjligheter till utveckling och fördjupning.

Projektet är beviljat 4,5 miljoner kronor från Skolforskningsinstitutet.

Kontaktperson

Kenneth Nordgren, projektledare och forskare på Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet.

Tlf: 070-248 7072

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.