2015-09-24 10:14Pressmeddelande

Forskningsmiljön inom biologi växer

null

Forskningsmiljön "Naturresurs rinnande vatten" inom biologiämnet vid Karlstads universitet växer. Lutz Eckstein, professor i biologi med inriktning växtekologi, är den senaste nyrekryteringen. Hans forskning handlar om vad som styr biologisk mångfald. Den forskningen kommer att komplettera den befintliga forskningsmiljön på ett sätt som ger goda möjligheter för framtiden.


En kärntrupp av några få biologiforskare under tidigt 2000-tal har vuxit till ett internationellt team av framstående forskare. Genom medvetna och fokuserade ansträngningar har forskningsgruppen växt avsevärt de sista åren med nyrekrytering av två professorer, en befordran till professor samt tre till docent.

Ett växande forskningsfält
- Vi har kontinuerligt expanderat vårt forskningsfält som startade med att vi studerade växelverkan mellan land och vatten, som sedan expanderade till tillämpad naturvårdsbiologi, till forskning om samband mellan det sociala och ekologiska, och till att nu inkludera allt om sötvatten, både rinnande vatten och sjöar, säger Larry Greenberg, professor i biologi och forskningsledare. Vi har även expanderat vårt nätverk till att inkludera internationella forskningsprojekt medan vi fortsätter att vara starkt engagerade i hållbar utveckling av lokala och regionala ekosystem. Forskargruppen har lyckats mycket bra med att få extern finansiering till sina projekt och har en mycket hög publiceringsgrad.

Nu med den senaste i raden av internationella professorsrekryteringar stärks forskargruppen ytterligare vilket öppnar för nya möjligheter med ett utvidgat forskningsfält.

Lutz Eckstein fokuserar på växtekologi i sin forskning, det vill säga sammanhanget mellan växter och deras miljö.

- Jag vill förstå hur växtsamhällen fungerar och vilka faktorer som styr växtlig mångfald, säger Lutz Eckstein, professor i biologi. Hur kommer det sig att vissa växtarter kan etablera sig och vilken inverkan har växter på omvärldsfaktorer och därmed viktiga förhållanden i sin och andra arters habitat?

- Jag studerar de processer som ligger bakom växtsamhällets sammansättning och därmed diversitet, såsom växternas spridning genom människor och djur samt deras förmåga att klara den lokala miljön och hur de samspelar med andra arter.
Lutz Eckstein intresserar sig också för hur man kan återskapa förutsättningar för hotade arter genom att skapa lämpliga miljöer eller genom att hjälpa deras spridning.

- Det känns mycket bra att komma in i en så aktiv och produktiv forskargrupp vid Karlstads universitet, säger Lutz Eckstein. Jag hoppas att min kompetens kommer att bidra till att vi gemensamt kan utforska komplexa nätverk av samband mellan omvärldsfaktorer, växter och djur. Att förstå dessa samband är viktigt både för att bevara den biologiska mångfalden samt vårt kulturarv i våra landskap och att säkra viktiga ekosystemtjänster för oss människor.

För mera information kontakta Eva Bergman, professor i biologi, tel 054 700 1868 eller 070-320 2412, samt Larry Greenberg, professor i biologi, tel 054 700 1543 eller 070-204 1312.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.