2020-11-24 08:20Pressmeddelande

​Forskning om skador och kostnader vid skyfall fortsätter utvecklas vid Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet

null

Skyfall som orsakar lokala översvämningar är ett vanligt och kostsamt fenomen i Sverige under sommaren. De orsakar vattenfyllda källare och skador på infrastruktur som kan medföra betydande problem för individer och samhälle. Skyfallen förväntas dessutom öka i både intensitet och antal, som följd av klimatförändringarna. Ett nytt forskningsprojekt vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, ska utveckla metoder för att bedöma skador och kostnader orsakade av skyfall i Sverige.

-Syftet är att metoderna ska kunna kan användas som stöd för att minska riskerna i samhället, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Det kan handla om anpassning av städer, bostäder och infrastruktur till de nya förhållandena med frekventare och intensivare skyfall.

Forskningsprojektet vid Karlstads universitet för att utveckla riskbedömningsmetoder för skyfallsskador har beviljats tre miljoner kronor av Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling.

Risker kan ses som en kombination av hot och sårbarhet. Vid skyfall utgör regnmängd, intensitet och vattennivån hotet, medan byggnader och infrastruktur i området är sårbarheten.

-Analyser av orsakssamband och möjligheten att göra prognoser för skador i såväl dagens som framtidens klimat är centrala frågor för hanteringen av skyfallsrisker, säger Barbara Blumenthal, forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR vid Karlstads universitet. En grundsten i detta arbete är att kunna ge en kvantitativ uppskattning av förväntade skador som inträffar om åtgärder uteblir och att ställa detta mot kostnaderna för åtgärder.

På den globala nivån betonar FN:s-ramverk som Sendairamverket för katastrofriskreducering och Agenda 2030 vikten av att anpassa samhällen till det klimat vi har redan idag och de förändringar som vi kommer möta i framtiden.

- Det är ett mycket viktigt forskningsprojekt som ytterligare förstärker vår förmåga inom området samhällsekonomiska riskbedömningsmetoder. Både på kort och kanske framförallt längre sikt, säger Mikael Granberg, professor och Centrumföreståndare för CSR vid Karlstads universitet.

Kontaktpersoner

Barbara Blumenthal, forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, 073 074 99 30

Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, 070 2291601

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles
Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör för lärarutbildningen
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson
Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Jonathan Strandlund
Kommunikatör
Kerstin M Haraldsson
Kommunikatör
Sophia Hedmark Stefansson
Press contact
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg