2019-11-14 09:00Pressmeddelande

Forskning om hur begreppen ras och rasism används online

null

Forskarna Tobias Hübinette och Peter Wikström vid Karlstads universitet beviljas 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Det svenska r-ordet: Användningar av och förhandlingar om termerna ras och rasism i samtida svensk internet- och sociala medier-baserad kommunikation”. Projekttiden beräknas till fyra år.

– Förhoppningsvis ska vi kunna säga någonting om vad svensktalande egentligen menar när de använder sig av de här väldigt omstridda termerna som det närmast oavbrutet debatteras om. Frågor om ras är ju något som har blivit väldigt aktuellt i Sverige under de senaste 10-15 åren, säger Tobias Hübinette. De här frågorna har verkligen hamnat på den politiska agendan och kopplas till migration, integration, diskriminering, segregering och olika uttryck för rasism.

Online-baserad forskning

Forskningsprojektet undersöker hur begreppen ras och rasism används i online-baserad diskurs, samtal och debatter som sker online, och i vilka olika former det sker. Forskningsarbetet kommer att delas upp i flera empiriska delstudier där kommunikation på plattformar som Twitter, Facebook och även i kommentarsfält i olika online-medier samt material från debattforumet Flashback analyseras.

– Vi vill komma åt olika aspekter på hur ras och rasism förstås i olika kontexter där personer med olika bakgrunder använder de här begreppen. Det handlar exempelvis om vad användningen av begreppen ras och rasism får för konsekvenser i ett samtal och om det ges några definitioner av begreppen, säger Peter Wikström.

Kontroversiellt ämne

– Sverige har en specifik och unik relation till frågor som rör ras – det handlar om en svensk historia som har ägt rum inom en svensk kontext, säger Tobias Hübinette. Denna svenska historia och kontext skiljer sig från USA, Tyskland, Norge eller vilket annat land det nu kan vara. Jag skulle vilja påstå att det är vanligt att när vi pratar om frågor som rör ras och rasism så tänker vi ofta på saker som har hänt, eller händer idag, i andra länder. Vårt forskningsprojekt handlar om att i stället enbart ha fokus på hur svenskar ser på ras och rasism.

Det är inom ramen för en specialsatsning på forskning om rasism och diskriminering som Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik och lärare i interkulturella studier och svenska som andraspråk, och Peter Wikström, doktor i engelska med språkvetenskaplig inriktning, har beviljats pengar från Vetenskapsrådet. Det är andra gången som en sådan utlysning äger rum från Vetenskapsrådets sida och det handlar om en satsning som den nuvarande regeringen står bakom.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.