2017-01-30 09:04Pressmeddelande

Forskning och utveckling i näringslivssamverkan

null

Den 1 januari startade Karlstads universitet tre forsknings- och utvecklingsprojekt inom Akademin för smart specialisering, en samverkansplattform för universitetet och Region Värmland med syftet att förnya värmländskt näringsliv och stärka forskningen. Det handlar om forskning inom två prioriterade områden, avancerad tillverkning och komplexa system samt systemlösningar med solel.

De tre projekten ingår i Akademin för smart specialisering, vilken är en gemensam samverkansplattform för Karlstads universitet och Region Värmland för att stärka samarbetet mellan forskningen och näringslivet. Den ska fungera som en mötesplats för forskare, företag, samhällsaktörer, finansiärer och entreprenörer med syftet att stärka forskningens och företagens internationella konkurrenskraft.

Solcellsforskning
Målet för projektet är att samverka med den regionala industrin för att skapa nya produkter och tjänster inom solcellsgenererad elektricitet samt att stärka samarbetet mellan regionala företag och internationella grupper. Projektet stärker regionens konkurrenskraft och ökar användningen av solel vilket kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp.
- Vi vill att regionala företag deltar aktivt i projektet. Därför kommer vi att genomföra en studie över potentiella samarbetsföretag och sedan arrangera möten för att utveckla idéer inom solelsområdet, säger Markus Rinio, professor i fysik. Det övergripande målet är att attrahera flera svenska företag till produktionskedjan för kiselsolcellssystem. Flera företag har redan visat intresse för samarbete inom projektet.

AT-lab och 3D-printing
Projektmålet är att installera och starta ett AT-lab, laboratorium för additiv tillverkning, på Karlstads universitet i syfte att använda det som en mötesplats mellan akademin och regionala företag och därigenom skapa möjligheter för kunskapsöverföring och miljöer där stora, små och medelstora företag kan utveckla kunskap, produkter och tjänster i samverkan med universitetet. Inom projektets ram kommer även workshops, seminarier samt pilotprojekt att anordnas.
- Detta projekt är avsett att installera och lansera ett laboratorium på Karlstads universitet, vilket skulle kunna skapa en arena för kunskaps- och tekniköverföring i samverkan med industrin, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap.

Lean factory och produktionseffektivitet
Karlstad Lean Factory är en nyligen etablerad utvecklings- och mötesmiljö för industrin vid Karlstads universitet.
- Utgångspunkt för den förstudie vi ska genomföra är att hållbar innovationskraft bygger på en kombination av ett företags produktutvecklingsförmåga och resurseffektiva processer, säger Leo De Vin, professor i tillverkningsteknik. Vi kommer bland annat kartlägga behoven för små till medelstora företag. Syftet är att stimulera verksamhetsutvecklingen inom tillverkningsindustrin samt skapa innovationskapacitet.

De tre projekten ingår i den större forskargrupperingen CMM, Karaktärisering och modellering av material, som är sammansatt av forskare från olika ämnesområden; materialteknik, materialfysik, hållfasthetslära och tillverkningsteknik. Det övergripande målet med de här tre nystartade projekten är att i samverkan med näringslivet utveckla regionens konkurrenskraft.

För mera information kontakta:
Markus Rinio, professor i fysik, tel 054 700 1207 eller markus.rinio@kau.se
Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap, tel 054 700 2036 eller pavel.krakhmalev@kau.se
Leo De Vin, professor i tillverkningsteknik, tel 070 52 49 206 eller leo.devin@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.