2023-08-25 06:33Pressmeddelande

Forskning för klimatneutral e-handel på landsbygden 

Poja ShamsPoja Shams

En mer klimatneutral e-handel på landsbygden är fokus för ett nytt forskningsprojekt som startar vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet i höst. Förpackningssystem, returhantering och leveransplatser är några områden som berörs. 

E-handeln är en komplex samhällsutmaning. För att transformera e-handeln till ett hållbart system krävs en genomgripande systemförändring där innovation och kunskapsutveckling är avgörande. Detta är utgångspunkten för det nya forskningsprojektet som fokuserar på e-handeln och e-konsumenter på landsbygden. 

– Den växande e-handeln innebär stora möjligheter men också stora utmaningar, inte minst kopplat till klimatet, säger projektledare Poja Shams, forskare och lektor i företagsekonomi. För att vi ska kunna uppnå de globala målen behöver hållbara transport- och logistiklösningar utvecklas, vilket vi hoppas att vår forskning kan bidra till.

Det nya projektet adresserar frågor kopplat till koldioxidutsläpp i samband med e-handelsleveranser, ojämlikhet när det gäller servicetillgängligheten på den svenska landsbygden och begränsad samverkan mellan olika nyckelaktörer. 

– Vi ska titta på e-konsumenters förväntningar, behov och upplevelser kopplat till logistiktjänster, säger Poja Shams. Vi ska undersöka hur leveransdestinationer förändrar miljöprestanda för logistiktjänster och hur logistiktjänster kan utformas och anpassas till landsbygdsområden för att maximera deras miljömässiga och operativa hållbarhet. Vi ska också titta på hur befintliga och nya affärsmodeller och policyer kan stödja klimatneutraliteten samt vilka krav och steg svenska aktörer har på landsbygden för att nå klimatneutralitet på svensk landsbygd.

Målet med projektet är att utveckla och presentera ny kunskap och verktyg som kan användas för att minska koldioxidutsläppen från gods och kollektivtrafik i samband med e-handelsleveranser, öka servicetillgängligheten samt få operativ effektivitet hos logistiktjänsteleverantörer på den svenska landsbygden. Kunskap som kan användas och vara intressant för olika aktörer inom branschen, politiker och beslutsfattare och även enskilda konsumenter.

Forskningen genomförs i samverkan med olika aktörer i tre olika delprojekt och förväntas resultera i en kartläggning av e-konsumenters behov och upplevelser kopplat till olika leveranstjänster samt ökad kunskap kring logistikkoncept och affärsmodeller för minimal miljöpåverkan. Forskarna hoppas också kunna utveckla en modell för mätning och förutsägelse av koldioxidutsläpp för konfiguration av olika leveransdestinationsnätverks på landsbygden samt skapa ett initiativ för en klimatneutral landsbygdslogistik.

Forskningsprojektet ”Climate Neutral Rural Logistics” får drygt 2,4 miljoner från Vinnova och pågår från september 2023 till och med februari 2025. Forskningen genomförs av Centrum för tjänsteforskning (CTF) i samverkan med Lunds universitet, Helsingborgs stad, Sunne kommun, iBoxen and PostNord.


Ämnen: CTF

Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap