2022-10-26 06:07Pressmeddelande

Forskning för att behålla resenärers autonomi när bilen ersätts av kollektivtrafik

X-linjen i SäffleFoto: Region Värmland, fotograf Øyvind Lund

Kollektivtrafiken har en viktig funktion i ett hållbart och jämställt samhälle. För att accelerera omställningen behövs ny kunskap och forskning. Nu inleds ett nytt samverkansprojekt vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet för att utveckla ny kunskap kring dynamisk kollektivtrafik och förstå förutsättningar för förändrat resande.

Forskningen görs i samverkan vid Region Värmland och baseras på två pilotprojekt där dynamisk kollektivtrafik – ibland benämnd anropsstyrd trafik – införts i städer för att få en förståelse för om eller när denna typ av lösning kan skapa tillgänglighet och vara ett energieffektivt alternativ. Ett särskilt fokus riktas mot medborgares känsla av autonomi och upplevd tillgänglighet i relation till nya dynamiska mobilitetslösningar.

– För en omfattande omställning till ett mer transporteffektivt samhälle behövs fördjupad kunskap om vilka konsekvenser det kan medföra för individen, säger Lars E. Olsson, projektledare och professor i psykologi vid CTF. Kollektivtrafiken har en viktig samhällsbärande funktion i ett långsiktigt hållbart och jämställt samhälle. För att bättre kunna matcha efterfrågan, effektivisera resursanvändning och möta individers behov behöver nya mer flexibla, dynamiska kollektivtrafiktjänster testas och utvärderas.

Forskningen ska bidra till att öka kunskapen om i vilken utsträckning dynamisk kollektivtrafik har för effekt på användarens upplevda autonomi i vardagsresandet. Nya lösningar kan utformas för att på bästa sätt säkerställa en känsla av självbestämmande och frihet samtidigt som energieffektivisering åstadkoms.

– Projektet bidrar till ökad kunskap kring nya flexibla transportlösningar och förslag på hur de kan vidareutvecklas och bli mer effektiva för att attrahera och bibehålla nya användare, säger Robert Sahlberg, affärsutvecklare vid Region Värmland. Forskning och utveckling görs i samverkan mellan CTF och Region Värmland samt de trafikoperatörer som genomför de dynamiska piloterna i Värmland – här knyts utveckling och utvärdering av dynamisk kollektivtrafik inom tätort ihop med aktuell och relevant forskning.

Kan innovativa kollektivtrafiklösningar matcha bilens autonomi?
Trots ökad kännedom om bilismens baksidor finns fortfarande stora kunskapsbrister vad gäller effekter av nya innovativa lösningar i syfte att minska bilismen till förmån för mer energieffektiva transporter.

– Bilen förknippas med frihet och självbestämmande vilket definierar individens autonomi, säger Lars E. Olsson. Jämfört med bilen är kollektivtrafik mer energieffektivt men innebär viss begränsning avseende autonomi. Att resa kollektivt kräver anpassning, minskar individuell frihet vilket på sikt skulle kunna påverka resenärens livskvalitet. Att ge tillbaka autonomi med hjälp av nya dynamiska kollektivtrafiklösningar skulle kunna ge positiva effekter. En viktig fråga är dock om nya innovativa kollektivtrafiklösningar kan matcha bilens autonomi.

Projektet ”Autonomi och vardagligt resande: Dynamisk kollektivtrafik för minskat bilberoende” drivs av CTF och finansieras av Energimyndigheten under två år. Projektet genomförs i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten vid Region Värmland och de trafikoperatörer som ansvarar för pilotprojekten i Säffle och Karlstad.

För mer information kontakta: 
Lars E. Olsson, professor i psykologi, Karlstads universitet, 073-3019291 eller lars.e.olsson@kau.se 

Robert Sahlberg, affärsutvecklare, Region Värmland, robert.sahlberg@regionvarmland.se Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap