2017-12-05 09:08Pressmeddelande

Forskarutbildningen inom energisystem håller hög kvalitet

null

- Vi har arbetat målmedvetet med att utveckla en samhällsrelevant forskarutbildning som möjliggör forskning av hög vetenskaplig kvalitet, säger Karin Granström, universitetslektor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet, som skrivit självvärderingsrapporten.

UKÄ:s bedömning
UKÄ:s bedömargrupp lyfter fram att anknytningen till Karlstads universitets forskarmiljöer Pro2BE, forskarskolan VIPP samt forskarskolan Natur- och teknikvetenskap visar på ett lyckat samarbete som skapar en naturlig kontaktyta mot näringslivet och andra intressenter. Det finns ett flertal industridoktorander vilket bidrar till att forskningen blir relevant för både näringsliv och samhälle i övrigt. Bedömargruppen vill synliggöra det goda exemplet med de väl integrerade forskarskolorna och de breda nätverken med institutioner och företag i Sverige. Bedömargruppen ser det också som positivt att universitetet på central nivå anordnar återträffar med alumner samt att dessa involveras i forskningsprojekt. Sammantaget skapar forskningens närhet till företag goda förutsättningar för doktorandernas anställningsbarhet.

För mera information kontakta Karin Granström, universitetslektor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet, tel 0730 484 561 eller karin.granstrom@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.