2018-03-27 08:44Pressmeddelande

Floating kan dämpa ångest

Få människor med ångestproblematik får idag den vård de behöver. Endast cirka hälften av de med svårare ångestproblematik blir bättre genom den vård som används och som anses vetenskapligt etablerad inom sjukvården. Flotation-REST, floating, kan vara ett komplement till dagens behandlingsmetoder. Det visar Kristoffer Jonsson som disputerade nyligen med en avhandling i psykologi vid Karlstads universitet.


Flotation-REST (Restricted Enviomental Stimulation Technique) innebär att personen ligger i en flyttank och flyter, isolerad från ljud och ljus, i kroppstempererat vatten med hög salthalt. Denna metod har hittills främst använts som behandling för stresshantering, prestationsförbättring och självutveckling. Men Kristoffer Jonssons avhandling visar att metoden även kan lindra generaliserat ångestsyndrom, GAD.

Ångestsymptom, depression och sömnsvårigheter lindrades
Genom en kontrollerad studie med ett slumpmässigt urval personer där en grupp fick behandling medan en annan grupp inte behandlades, prövades metodens effekter. Detta kompletterades med intervjuer om själva upplevelsen av behandlingen. Behandlingen varade under sju veckor med 12 behandlingar på 45 minuter vardera. Studien visade att personer som behandlades med floating hade mindre grad av GAD-symptom. Även graden av depression och sömnproblem minskade i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Likaså förbättrade behandlingsgruppen sin förmåga att reglera emotioner.

De metoder som idag används mot generaliserad ångest är primärt kognitiv beteendeterapi (KBT, samtalsterapi) samt olika typer av antidepressiva mediciner.

- Behandling med KBT tar ofta lång tid innan resultat uppnås. Medicin ger oftast biverkningar och även här tar det tid att nå önskade resultat. Floating har visat sig vara mer snabbverkande än andra metoder och det kan till viss del bero på att personen i fråga, styr och kontrollerar behandlingen helt själv, säger Kristoffer Jonsson.

Mer forskning behövs
Kristoffer Jonsson hoppas genom sin avhandling att fler människor med ångestproblematik ska få kunskap om metoden. Forskning om metoden Flotation-REST är idag underrepresenterad.

- Det är en kombination av olika metoder som ger bästa möjliga resultat vid den här typen av problematik och floating ska ses som ett bra och effektivt komplement. Det behövs mer forskning kring denna metod, men min studie visar att behandling med Flotation-REST kan bidra till att lindra symptomen hos personer med ångest och depression, konstaterar Kristoffer Jonsson.

Studien har uppmärksammats av ett forskarlag i Wien, som tänker försöka upprepa undersökningen nästa år för att se om floating har potential att effektivisera vården av GAD.

Kristoffer Jonsson disputerade i psykologi vid Karlstads universitet i februari med avhandlingen Flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) in the age of anxiety. Exploring the role and treatment applications of sensory isolation in the modern world.

För mer information kontakta: Kristoffer Jonsson, tel: 073-510 54 45, mejl: toffejonsson@gmail.com

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.