2016-02-12 09:00Pressmeddelande

Facebook som kompetensutveckling för lärare

null

Sociala medier har blivit en del av många lärares vardag. Det som tidigare diskuterats i lärarrummet har tagit steget till exempelvis Facebook. Karlstads universitet startar nu ett projekt som ska studera hur lärare använder Facebook i sin kompetensutveckling.

Traditionellt sett har fortbildningar inom skolvärlden varit något som initierats uppifrån av politiker. Det här projektet kommer att studera vilka frågor som lärarna själva lyfter fram, utan styrning från skolledningar, skolförvaltningar eller skolmyndigheter.

– Vi har sett att det pågår många och bra diskussioner i Facebookgrupper och det väckte intresset att studera detta vidare, säger Jorryt van Bommel, lektor i matematikdidaktik. Vi vill ta reda på varför lärare ägnar tid och energi åt sin professionella utveckling på sociala medier.

Fokus på lärare i matematik eller svenska
Studien, som ska pågå under tre år, har ett specifikt fokus på Facebookgrupper där lärare i matematik eller svenska utbyter erfarenheter och bland annat diskuterar lektionsinnehåll, undervisningsupplägg och bedömningsfrågor.

– Att det blev just svenska och matematik beror på att de är stora och viktiga ämnen som sträcker sig genom hela skolsystemet, säger Yvonne Liljekvist, lektor i matematikdidaktik. Dessutom pågår läslyftet och matematiklyftet och vi är intresserade av att se vad lärarna diskuterar om dessa satsningar.

Inblick i lärarnas vardag
Genom att studera 15 Facebookgrupper kommer Jorryt van Bommel, Yvonne Liljekvist och Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete, få en inblick i lärarens vardag på en gruppnivå. Projektet kommer dessutom att ge bättre kunskap om vilka ämnesdidaktiska delar lärarna engagerar sig i. Är det till exempel bedömning av elever, val av läromedel eller undervisningsmetoder?

Utöver studien av Facebookgrupperna kommer individuella intervjuer med 15 lärare i matte och 15 i svenska att genomföras. Genom intervjuerna hoppas forskarna få veta mer om deltagarnas drivkrafter och kommunikationsmönster, vad de upplever att de lär sig och hur de drar nytta av sina nya kunskaper.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

För mer information kontakta:
Jorryt van Bommel, telefon: 076-406 39 31 
Christina Olin-Scheller, telefon: 070-315 12 91
Yvonne Liljekvist, telefon 073-063 41 63

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.