2024-05-17 07:19Pressmeddelande

Ett steg närmare hållbar vattenkraft

Älv

 
Forskare vid Karlstads, Göteborg och Lunds universitet har i ett nytt projekt målet att göra vattenkraften mer miljövänlig. I takt med att klimatförändringarna påverkar våra vattendrag, söker de nya sätt att skydda livet i vattnet och samtidigt säkerställa en pålitlig elproduktion.

Projektet tar sig an den svåra balansgången mellan att generera vattenkraftsel och bevara naturen. Genom att kombinera olika åtgärder på olika platser enligt ett så kallat portföljkoncept, hoppas forskarna minska miljöpåverkan med fokus på ett helt avrinningsområde utan att förlora vattenkraftens förmåga att snabbt anpassa produktionen efter energibehovet.

- Genom att kombinera åtgärder vars effekter varierar oberoende av varandra, kan vi skapa ett system vars helhet kommer att vara mer stabilt, både när det gäller hållbar vattenkraftsproduktion och bevarande av fiskpopulationer, förklarar Johan Watz, projektledare och docent i biologi vid Karlstads universitet.

Portföljeffekten är ett koncept som kan visa sig vara mycket användbart för vattenkraftindustrins miljöanpassning. Det bygger på principen om diversifiering, där olika åtgärder kombineras för att skapa en stabilare och mer förutsägbar helhet. Precis som en finansiell portfölj sprider risker genom att investera i en blandning av tillgångar, använder projektet ett liknande koncept för att hantera vattenkraftens miljöpåverkan.

Från forskning till praktik 

Resultaten från projektet kommer att ge värdefulla insikter för energibolag och myndigheter som arbetar med vattenförvaltning. Det handlar om att hitta metoder som både skyddar vår biologiska mångfald och vår förmåga att reglera elproduktionen.

- Vi utvecklar verktyg som kan förutsäga hur framtidens flödesmönster kan användas för att generera både stabil vattenkraft och fungerade ekosystem, säger Johan Watz.

Nationell påverkan 

Projektet, som finansieras av Energimyndigheten och utförs i samarbete med Vattenfall och Länsstyrelsen Västra Götaland, bygger vidare på tidigare forskning inom tillämpad fiskekologi och vattenkraft från Karlstads universitet. Syftet är till att ge industrin och myndigheter verktyg för att hitta effektiva och komplementära metoder för att bevara biologisk mångfald och resultaten kommer att vara särskilt värdefulla för kraftverksindustrin och myndigheter som förvaltar älvar och fiskpopulationer, samt forskare inom akvatiska vetenskaper och ekologi.

Kontaktperson:

Johan Watz, projektledare och docent i biologi vid Karlstads universitet.
Mobil: 076-107 48 84  

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 17 300 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer