2016-08-25 09:17Pressmeddelande

Effektutvärdering av skadeförebyggande arbete

null

Effektutvärdering av förebyggande arbete inom personskadeområdet är ett ämne som behöver belysas och utvecklas visar en avhandling på Karlstads universitet. Den visar att större beslut om förebyggande insatser ibland baseras på underlag som inte kan anses helt tillförlitligt.

- En säkerhetspolicy kan ibland implementeras utan särskilt rigorösa tester eller baseras på en svag evidensgrund, säger Carl Bonander, universitetsadjunkt i riskhantering.

Avhandlingen handlar om effektutvärdering av samhällsinterventioner vars syfte är att minska risken för skador i populationen. Vad detta innebär mer konkret är allt från nationell trafiksäkerhetspolicy och säkerhetslagstiftning till mer lokala åtgärder på kommunal nivå.

Forskares olika roller i studier
Inom bland annat medicinska ämnen är det vanligt att man som forskare är inblandad i hela studieprocessen, från val av studiedeltagare i behandlings- och kontrollgrupper, till statistisk analys och resultat. Inom läkemedelsforskning till exempel skulle man inte släppa ut ett nytt läkemedel på marknaden utan att det genomgått ett rigoröst, kontrollerat experiment. Detta för att experiment har den största sannolikheten att ge trovärdiga resultat.

- Vårt ämne, risk- och miljöstudier, ligger emellertid någonstans mittemellan ett medicinskt-folkhälsovetenskapligt ämne och ett samhällsvetenskapligt ämne, säger Carl Bonander. Trots att vi studerar ett medicinskt problem är det vanligt att de säkerhetsinterventioner vi är intresserade av att mäta effekten av, sker ute i samhället, av samhällsaktörer.

Effektutvärderingens problematik
Effektutvärdering är generellt mer problematiskt inom samhällsvetenskapliga ämnen av just denna anledning. Forskarna har oftast ingen eller liten kontroll över själva studieprocessen fram till analysstadiet.
- Denna problematik belyses ofta väldigt klarsynt inom till exempel nationalekonomi och statsvetenskap, men inte alltid lika systematiskt inom skadeforskning, där effektutvärdering av samhällsinterventioner kommer lite i skymundan. Jag såg det därför som en viktig aspekt att uppmärksamma.

Effektutvärderingen av specifika åtgärder
- Det övergripande temat för min avhandling är teori och metodik för att studera orsak och verkan i dessa sammanhang, säger Carl Bonander. Avhandlingen innefattar även ett antal empiriska studier där vi har studerat effekten av en rad olika samhällsinterventioner inom ett brett spektrum av personsäkerhetsproblem. Vi har bland annat tittat på effekten av den svenska cykelhjälmslagen på hjälmanvändning och huvudskador, effekten av en EU-policy för brandsäkra cigaretter på dödsbränder, samt effekten av kommunala fixartjänster på fallskador i hemmet bland äldre.

För mer information kontakta Carl Bonander, universitetsadjunkt i riskhantering vid Centrum för personsäkerhet på vid Karlstads universitet, tel 076 241 82 69 eller carl.bonander@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.