2020-06-23 09:00Pressmeddelande

Dagverksamheter med sociala mål på lantgård

null

Hur kan lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål stödja och främja hälsa och livskvalitet för människor? Det har Jenny Höglund, nyligen disputerad vid Karlstads universitet, undersökt i sin doktorsavhandling: Naturbaserade insatser i socialt arbete: En studie av lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål.

Jenny Höglund har studerat insatser som är inriktade mot att stärka och utveckla deltagarnas resurser och hälsa med inriktning mot arbetsliv och självständighet. Insatserna syftar till daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning alternativt arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

- Syftet med min avhandling har dels varit att beskriva och analysera hur dagverksamheter i lantgårdsmiljöer med djur utformas som insatser med sociala mål och dels vad anordnare/handledare och deltagare tillskriver värde och mening i ett urval av verksamheter.

Uppmärksammat internationellt
Dagverksamheter har tidigare uppmärksammats i exempelvis Norge, Nederländerna och Storbritannien. I Sverige saknas dock kunskap om insatsernas förekomst och vardagliga praktik ur handledarnas och deltagarnas perspektiv. Jenny Höglund har därför undersökt hur det faktiskt fungerar samtidigt som hon menar att det finns behov av kvalitetssäkring på liknande sätt som i Norge. Med en sådan kvalitetssäkring kan anordnare och handledare få bättre kunskaper om hur deltagarna bör handledas.

Genom intervjuer med handledare och deltagare har Jenny Höglund bland annat analyserat vad det är som gör just lantgårdsbaserade dagverksamheter till en insats som kan användas för att främja deltagarnas motivation.

-Ur ett deltagarperspektiv så handlar det till stor del om självbestämmande. Dels när det kommer till matchning av insatser, men också i relation till att som deltagare inte bli styrd i minsta detalj. Även samspelet mellan miljö, aktivitet och under vilka villkor deltagarna gör saker är viktigt. Det är hela tiden en balansgång mellan struktur där de känner tillhörighet, och handlingsutrymme för individen inom vissa givna ramar. Det är något som varit talande i många av intervjuerna, att dagverksamhet inte är så enkelt som att låta alla deltagare göra samma saker. Det är hela tiden viktigt med stöd som är anpassat efter individen, så att arbetet sker på individens villkor. Det räcker helt enkelt inte att tillsätta en miljö och aktiviteter som antas vara meningsfulla, säger Jenny Höglund.

Djur som hjälper
En annan fördel är den nytta som djuren ger i lantgårdsmiljöer. Kontakten med djuren blir som en hjälp på traven för deltagarna, en social katalysator, när det kommer till att ha något att prata om med de andra deltagarna. De som inte uppskattar sociala miljöer, finner stöd och trygghet hos djuren istället.

Arbetet med naturbaserade insatser gör sig inte självt och det krävs mer än att bara placera människor i en lantgårdsmiljö, menar Jenny Höglund. Arbetet behöver följas upp och det passar inte alla, men kan ge positiva och motiverande effekter som gör det enklare för personer att till exempel komma tillbaka till arbetslivet.

Jenny Höglund menar att den här typen av insatser kan vara till nytta även för andra typer av grupper. Fortsatt vill hon fördjupa sig i insatser i socialt arbete som syftar till att kombinera hälsofrämjande inslag med arbetets ramar.

Jenny Höglund disputerade i socialt arbete vid Karlstads universitet den 11 juni 2020. Hon har varit knuten till Forskarskolan om hållbar samhällsförändring.

Läs avhandlingen i Digitala vetenskapliga arkivet, Diva.

För mer information kontakta: Jenny Höglund, jenny.hoglund@kau.se eller tel: 072-708 66 60.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.