2023-02-22 09:26Pressmeddelande

Bra kvalitet på universitetets kvalitetsarbete

Huvudentrén vid Karlstads universitet i skymningKau skymning

Karlstads universitets kvalitetsarbete fungerar bra enligt Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det samlade omdömet är godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

– Vi fick omdömet tillfredsställande på i stort sett alla punkter, säger vikarierande rektor Margareta Friman.

UKÄ:s bedömargrupp har granskat universitetets kvalitetsarbete när det gäller utbildning respektive forskning.

– Det är en expertgrupp med olika kompetenser som tittat på vår verksamhet och sett att vi gör så många bra saker. Alla i verksamheten kan känna stolthet. Det här är ett kvitto på att vi har en kvalitetskultur som är värd att utveckla vidare, säger Margareta Friman.

När det gäller utbildning har UKÄ:s bedömargrupp identifierat följande styrkor:

• Återkommande utvärderingar som får genomslag i utbildningsmiljöerna och uppmuntrar till delaktighet.

• Väl fungerande system för verksamhetsdialoger med uppföljande förbättringsåtgärder.

• Resultat och handlingsplaner är tillgängliga på lärosätets webb.

• Rimlig balansering mellan övergripande principer och lokala anpassningar på fakultetsnivå.

När det gäller forskningen identifieras följande styrkor:

• Utarbetade principer, system och arbetssätt som säkerställer och utvecklar kvaliteten i forskningen.

• Det nyligen införda systemet med återkommande extern granskning enligt sexårsplaner med årlig uppföljning blir en god grund för bedömning och utveckling av kvaliteten.

Men bedömargruppen har också anmärkningar på några punkter där kvalitetsarbetet inte ses som tillfredsställande. 

När det gäller forskning bedöms inte målet om återkommande granskning ur nationellt och internationellt perspektiv vara uppfyllt. När det gäller utbildningen ses inte den kontinuerliga uppföljningen och heller inte publiceringen av granskningsresultat och åtgärder som tillfredsställande. Även studentinflytandet bedöms ha brister.

Margareta Friman betonar att på samtliga dessa punkter pågår utveckling och förbättringar som det nya, externa granskningssystemet för forskningen, ett nytt kursutvärderingssystem som är på gång samt åtgärder för ökat studentinflytande.

– Bedömargruppen uppmuntrar oss till fortsatt utveckling, säger Margareta Friman. 

UKÄ skriver i sitt beslut att bristerna bedöms kunna vara åtgärdade inom två år. Karlstads universitet ska redogöra för sina åtgärder senast 21 februari 2025.

 

Här finns UKÄ:s samlade omdöme:

https://www.uka.se/vara-resultat/hogskolekollen?url=427238778%2F%2Futvardering%2F2064219&sv.url=12.4744f462184a31a87f48b2

 

För fler kommentarer, kontakta vikarierande rektor Margareta Friman på epost margareta.friman@kau.se eller telefon 073 460 6554


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält