2016-01-22 08:00Pressmeddelande

Boksläpp: ”Stadsdelen Kronoparken i Karlstad - Samhällsplaneringens vedermödor”

null

Torsdag 28 januari kl 16.00 i hus 12 rum 12A 323 släpps boken ”Stadsdelen Kronoparken i Karlstad - Samhällsplaneringens vedermödor”. Författarna är Gerhard Gustafsson, professor emeritus i kulturgeografi och Bengt Dahlgren, fil lic i kulturgeografi och tidigare planeringsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmland. Medierna hälsas välkomna.

Det är lite drygt 50 år sedan det så kallade miljonprogrammet sjösattes. Miljonprogrammet innebar att 1 miljon lägenheter skulle byggas fram till år 1975. Stadsdelen Kronoparken är Värmlands och Karlstads tydligaste exempel på hur rekordår, urbanisering och miljonprogram tog sig uttryck i samhällsplanering och bostadsbyggande.
Boken handlar om planeringen av Kronoparken och hur detta speglar tidsandor och samhällsförändringar i stora drag samt övergripande tankar om samhällsplaneringens förutsättningar och uttryck. Kronoparken delar sin historia och sin situation med många andra miljonprogramsområden i Sverige.

Karlstads universitets del i Kronoparken
Men Kronoparken har något som de andra saknar, nämligen ett universitet in på knutarna eller nästan mitt i. I boken ägnas därför en hel del uppmärksamhet åt satsningarna på och utvecklingen av Karlstads universitet, dess samspel med och betydelse för stadsdelen.
Bilden av Kronoparken formas också av den höga andelen invånare med utländsk bakgrund. Den mångkulturella prägeln är tydlig i delar av stadsdelen. Det hävdas att världen därmed finns på nära håll och att det ligger potential i detta. Den mångkulturella prägeln fanns inte på dagordningen när Kronoparken planerades. Stadsdelen är i många avseenden uppdelad, där de olika delarna skiljer sig väsentligt åt vad gäller socioekonomisk struktur och situation. Det ligger en utmaning i detta.

Boken avslutas med en skiss till vision på temat integration inom stadsdelen och med staden i övrigt. Mycket talar för att planeringsperspektiven på Kronoparken allt mer handlar om att stadsdelen ska finna sin roll i de östra delarna av Karlstad.

För mer information kontakta

Gerhard Gustafsson är professor emeritus i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Tel: 054-83 43 49, e-post: gerhard.gustafsson@kau.se

Bengt Dahlgren är fil lic i kulturgeografi och tidigare planeringsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmlands län: e-post: bg.dahlgren@gmail.com

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.