2019-10-24 08:00Pressmeddelande

Blandningar av kemikalier från vanliga produkter kopplas till barns kognitiva förmåga

null

Forskare vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för blandningar av kemikalier under graviditeten kan kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn vid sju års ålder.

Kemikalier av betydelse kommer bland annat från vanliga hushållsartiklar, plaster, bekämpningsmedel och mat. Flera av de identifierade kemikalierna bedöms vara endokrinstörande, det vill säga ämnen som påverkar hormonsystemet och därigenom kan ge negativa effekter.

Exponeras för ett stort antal kemikalier

Nästan all riskvärdering av kemikalier sker genom att man testar ett ämne i taget. Idag vet vi emellertid att vi alltid exponeras för ett stort antal kemikalier samtidigt i mycket komplexa blandningar. I SELMA-studien har det till exempel analyserats 26 kemikalier i mer än 2,300 gravida kvinnors urin och blod. Det visade sig härvid att 24 av de 26 kemikalierna kunde identifieras i mer än 90 procent av kvinnorna, vilket visar att människan ständigt är exponerade för komplexa blandningar. En viktig frågeställning är därför hur sådana blandningar påverkar barns hälsa och utveckling.

SELMA-studien

Studien har undersökt betydelsen av prenatal exponering för blandningen av de 26 kemikalierna för kognitiv utveckling hos 718 barn inom SELMA-studien. Urin- och blodhalter av de 26 kemikalierna mättes i första trimestern under graviditeten och barnens kognitiva förmåga mättes vid sju års ålder. Viktiga bakgrundsvariabler såsom mammans rökning, utbildning, IQ, med mera och bland annat barnens födelsevikt och prematuritet samlades in med hjälp av enkäter och tillgång till registerdata.

Blandningar av betydelse

Analyserna identifierade en kemikalieblandning hos de gravida kvinnorna vilken var kopplad till lägre kognition (lägre IQ) hos barnen, där effekterna var starkare för pojkar. 

En interkvartil ökning av det beräknade WQS-indexet, var signifikant associerat till 1,9 enheter lägre IQ för pojkarna. De viktigaste kemikalierna i den identifierade blandningen härrör från hårda och mjukgjorda plaster (fenoler och ftalater), bekämpningsmedel, kosmetika, antibakteriella medel, textilier och föda.

-Vi är egentligen inte förvånade över de här resultaten, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Flera av de identifierade kemikalierna är av europeiska expertorgan bedömda som hormonstörande och flera av dem är idag förbjudna i varor och produkter. Det vi nu ser är att det finns en effekt även för blandningar, där vi nu måste utveckla bättre riskvärderingsmetoder som inte bara tar hänsyn till enskilda ämnen.

Samarbete i studien

Medverkande i studien är Karlstad universitet, Örebro universitet, Lunds Universitet, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, NY, USA.

Artikel:

"Early Prenatal Exposure to Suspected Endocrine Disruptor Mixtures is Associated with Lower IQ at Age Seven", publicerad i Environment International. 

Författare: Eva M Tanner, Maria Unenge Hallerbäck, Sverre Wikström, Christian Lindh, Hannu Kiviranta, Chris Gennings, Carl-Gustaf Bornehag.

Kontaktperson:

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai.
Telefon: 070-586 6565 eller 054-700 2540 
Mail: carl-gustaf.bornehag@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.