2018-12-04 12:59Pressmeddelande

Barnfamiljers flytt från storstan i fokus för nytt forskningsprojekt

null

"Det nya livet utanför storstaden. Erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden" är ett nytt forskningsprojekt som nyligen beviljats 2.9 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Formas. Projektet leds av Ulrika Åkerlund, kulturgeograf och verksam inom Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet.

Syftet med forskningsprojektet är att analysera barnfamiljers flytt ut från storstadsområdena som en strategi för att få en bättre balans mellan arbete och privatliv samt en förbättrad livskvalitet. Att byta bostadsregion innebär en omorganisation av livet när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter som påverkar vardagen. Projektet vill ge svar på hur organiseringen av vardagslivet påverkat flyttbeslutet, men också hur de som flyttat i efterhand upplever att vardagslivet påverkats av att familjeprojektet flyttats ut från storstaden.

- Några samhällsförändringar som vi menar kan ha betydelse för barnfamiljers vardagsliv och förutsättningar för en flytt är att möjligheterna att förverkliga “det goda livet” blivit svårare i de snabbt växande storstäderna. Det är stigande huspriser och långa pendlingsresor. Samtidigt kan ett allt mer flexibelt arbetsliv göra det möjligt för vissa grupper att ha en högre grad av frihet från en fysisk arbetsplats. Andra motiv för en flytt från storstaden kan vara miljömedvetenhet, ideal såsom “downshifting” (ett mindre kravfyllt livstempo) samt att kvinnor och män allt mer tar ett gemensamt ansvar för familjen, säger Ulrika Åkerlund, projektledare för studien, som hon kommer att genomföra tillsammans med Emma Lundholm och Erika Sandow, Umeå universitet.

Tidigare forskning i Sverige om flytt från städer till landsbygd består i huvudsak av registerbaserade studier. Dessa studier fångar därför inte komplexiteten i det dagliga livet eller flyttarnas egna upplevelser av vad som motiverar deras beslut och deras upplevelse av livet på den nya orten. De flesta studier både internationellt och i Sverige är fokuserade på glesbygd eller landsbygd snarare än andra ortstyper, såsom mindre städer och tätorter som är i fokus för detta projekt. I projektet kommer forskarna därför att intervjua barnfamiljer som valt att flytta från storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö till mindre städer och orter.

- Vi kommer att låta intervjupersonerna rita mentala kartor och konkret visa sin vardagsmiljö i en promenad-intervju. På så sätt vill vi undersöka hur förutsättningarna att organisera sitt vardagsliv i storstaden, respektive i nuvarande bostadsort, påverkat flyttbeslutet. Dessutom vill vi ställa frågor om hur deras vardagsliv förändrats av att flytta, berättar Ulrika Åkerlund.

Forskningsprojektet kommer att bidra till en mer övergripande förståelse för på vilket sätt barnfamiljer som väljer att flytta från storstäderna uppfattar förutsättningarna att organisera familjens dagliga liv före och efter flytten samt hur detta är förenat med deras flyttbeslut och deras erfarenhet av att flytta till en annan typ av bostadsort. Denna kunskap kan bidra till ökad förståelse för vilka lokala resurser och vilken service som dessa flyttare värdesätter. I förlängningen bidrar kunskapen till insikter om vad som gör att dessa orter uppfattas som attraktiva.

För mer information kontakta: Ulrika Åkerlund, Karlstads universitet, e-post: ulrika.akerlund@kau.se eller tel: 070-283 9833

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.