2016-05-18 08:42Pressmeddelande

Bakterier som renar avloppsvatten

null

Blekning av pappersmassa är en process som historiskt inte varit den miljövänligaste. Nu visar en nyligen publicerad avhandling vid Karlstads universitet att det går att effektivisera reningen av avloppsvattnet med bakteriers hjälp.

- Den klorat som bildas vid blekning av pappersmassa kan renas bort från avloppsvattnet genom biorening, det vill säga rening med bakteriers hjälp, säger Miriam Lindqvist, doktor i kemi vid Karlstads universitet. Men nedbrytningen av klorat kräver en syrefri miljö för att kunna fungera optimalt.

Konflikt mellan olika mekanismer
På grund av att den biorening som sker av andra ämnen i avloppsvattnet från ett pappersbruk ofta kräver syre, kan det här uppstå en konflikt mellan att effektivt bryta ner andra ämnen och nedbrytningen av klorat. Då syre finns att tillgå är det mer förmånligt för bakterien att använda detta och förmågan att bryta ner klorat stängs temporärt ned. Denna förmåga kan återupptas igen när allt syre är konsumerat men fördröjningen kan vara lång. Studien som Miriam Lindqvist genomfört handlar om att undersöka om det är möjligt att i framtiden kunna effektivisera reningen av klorat.

Ökad förståelse för processen
Det är viktigt att öka förståelsen för hur och varför biorening av klorat fungerar för att på så vis kunna utveckla denna reningsmetod till att bli så effektivt som möjligt. Det arbete som beskrivs i avhandlingen belyser hur de gener som är involverade i nedbrytningen av klorat i bakterien Ideonella dechloratans regleras i närvaro respektive frånvaro av syre och även tillgången på klorat.
- Ett intressant resultat är att en vanligt förekommande mekanism för syreberoende genreglering sannolikt deltar i regleringen av generna för kloratreduktion, säger Miriam Lindqvist.

För mera information kontakta Miriam Lindqvist, tel 0550-88449.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.