2019-05-02 12:08Pressmeddelande

Årets hedersdoktorer vid Karlstads universitet brinner för lärandet

null

Nu har fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap samt lärarutbildningen vid Karlstads universitet utnämnt sina hedersdoktorer 2019. De vurmar båda för utbildning och livslångt lärande och kommer att få sin utmärkelse vid Akademisk högtid som firas den 11 oktober.

Sture Nordh, styrelseordförande i diverse styrelser

Sture Nordh utnämns till hedersdoktor vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Han är kanske mest känd som fackföreningsaktör men har också varit verksam inom Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och drivit frågor kring utbildning och livslångt lärande. Inte minst under och efter den tid som han var ordförande i styrelsen för Karlstads universitet.

Sture Nordh var mångårig ordförande i TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, dessförinnan verksam på Arbetslivsinstitutet, i Arbetsmarknadsdepartementet samt Kommunaltjänstemannaförbundet, numera Vision. Han har verkat i flera offentliga utredningar, senast om Public Service samt publicerat sig och medverkat i den offentliga debatten på olika sätt. Sture Nordh har med sitt engagemang och sin kunskap bidragit till att lyfta forskning som rör viktiga arbetslivs- och samhällsutmaningar och synliggjort dessa i samhällsdebatten. Han har bidragit till att gynna ett nära samspel mellan forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Sture Nordh var styrelseordförande vid Karlstads universitet 2004-2010. I sin roll arbetade han för att utveckla samarbetet med företrädare för studenterna, lärare och hela personalen för att kunna lyfta fram deras erfarenheter och synpunkter i styrelsens arbete. Han förespråkade också samarbete kring grundutbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor. Hans styrelsearbete internt tillsammans med det arbete han bedrivit på nationell och internationell nivå med fokus på ett hållbart samhälls- och arbetsliv och ett livslångt lärande har gjort att Sture Nordh har haft en stor betydelse för lärosätet.

– Jag är mycket överraskad, men så stolt och glad. Karlstads Universitet tar bland annat frågorna om livslångt lärande och samverkan med externa aktörer på allvar och arbetar för ett starkt student- och lärarinflytande. Något som jag imponerades av och lärde mig så mycket av under åren som styrelseordförande. Därför känns det särskilt hedrande att bli hedersdoktor vid det lärosätet.

Karin Sjöberg Wallby, fd mellanstadielärare och medarbetare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning

Karin Sjöberg Wallby utnämns till hedersdoktor vid lärarutbildningen. Karin Sjöberg Wallby är utexaminerad mellanstadielärare vid dåvarande Högskolan i Karlstad och har sedan dess arbetat för att förbättra matematikundervisningen, först som lärare i grundskolan och därefter som lärare och medarbetare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning. Hon har genom böcker, tidskrifter, seminarier och workshops med stor energi och noggrannhet arbetat för att sprida lärares beprövade erfarenheter och omsätta forskningsresultat till användbara modeller för undervisning i matematik. Karin SjöbergWallbys mångåriga engagemang för god forskningsbaserad undervisning i svensk skola och på lärarprogrammet, har stöttat elevers, lärarstudenters och lärares möjligheter att utvecklas på bästa möjliga sätt.

Karin Sjöberg Wallby har dessutom ett stort nätverk, både nationellt och internationellt, och ett långvarigt engagemang i biennalrörelsen, som ansvarar för matematikbiennalerna. Hennes stöd under åren då Karlstads universitet anordnade Matematikbiennalen var mycket värdefullt.

– Jag vill tacka Karlstads universitet som på detta sätt återigen uppmärksammar läraryrket med allt viktigt arbete som dagligen pågår i klassrummen och i samarbete mellan lärare. Att diskutera undervisning och arbeta tillsammans, med kollegor på min arbetsplats och med lärare runt om i landet, har varit både lärorikt och till stor glädje i mitt yrkesliv. Jag är mycket glad och hedrad över detta erkännande av mitt arbete, där en viktig grund lades vid min lärarutbildning i Karlstad.

Akademisk högtid 2019

Sture Nordh och Karin Sjöberg Wallby kommer att promoveras till hedersdoktorer vid Akademisk högtid som firas vid Karlstads universitet 11 oktober.

För mer information kontakta:

Sture Nordh: 070-346 23 28

Karin Sjöberg Wallby: 070-564 39 53

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.