2017-05-04 11:56Pressmeddelande

7 miljoner till forskning om klimatförändring

null

CCS, Centrum för Klimat och säkerhet vid Karlstads universitet kommer inom ett nytt femårigt forskningsprogram studera hur samhället kan stå emot och klara av en förändring och ha kvar en fungerande samhällsstyrning och bevara centrala samhällsfunktioner.

Ordet resiliens handlar om förmågan till förändring och anpassning på både kort och lång sikt. Studier av resiliens kräver en tvärvetenskaplig forskning där kunskaper från olika ämnen och forskningsfält integreras men också en transdisciplinär ansats där forskare och praktiker arbetar tillsammans. 

- Kunskapen om det lokala handlandets både positiva och negativa konsekvenser för resiliens är svag och detta program kommer att bidra till en ökad kunskap om detta. Den unika ansatsen är att vi kombinerar flera empiriska fält som sällan studerats i ett gemensamt forskningsprogram men som har en stor betydelse för samhällets resiliens, säger centrumföreståndare Mikael Granberg.

Forskningsprojektets huvudsakliga målgrupp är aktörer som verkar för en ökad samhällsresiliens. Kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter, nätverk och organisationer som påverkar och påverkas av insatser kopplade till resiliens ingår i målgruppen.

- Projektet bidrar med samhällsnytta dels genom teoretisk kunskap och fördjupad förståelse, dels genom förslag på praktiskt tillämpbara åtgärder som exempelvis lagändringar, förändrade beslutsprocesser, samverkansmodeller och organisatoriska strukturer, säger centrumföreståndare Mikael Granberg.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har beviljat 20 miljoner kronor till ett femårigt forskningsprogram med fokus på samhällsresiliens i Sverige: styrning, sociala nätverk och lärande. Vid CCS kommer de sju miljonerna användas till att rekrytera en doktorand och till att finansiera tre seniora forskare.

Programmet är ett samarbete mellan RCR, Risk and Crisis Research Centre vid Mittuniversitetet, FHS, Försvarshögskolan, och CCS vid Karlstads universitet och startar den 1 juli 2017.

Kontaktperson:

Mikael Granberg, Centrumföreståndare, CCS, professor i statsvetenskap
054 700 10 15 eller 072 305 64 67

mikael.granberg@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.