2023-11-24 07:14Pressmeddelande

6,7 miljoner till forskning om ungas språkval

Karlstads universitet logotyp med textKarlstads universitet logotyp med text

(Pressmeddelandet har uppdaterats 231124 09.11) Andrea Schalley, professor i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, får 6 663 000 kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet ”Svenska eller engelska? – Språktycke och -färdigheter hos högfungerande elever inom autismspektrumtillstånd”.

– Det känns fantastiskt, säger Andrea Schalley.

Hon började intressera sig för frågeställningarna kring hur högfungerande elever inom autismspektrumtillstånd (AST) använder sina första- och andraspråk 2016.

– Men det är de senaste fyra åren som jag på allvar funderat på hur en sådan här studie kan läggas upp. Det finns nästan ingen forskning på området sedan tidigare, men ett isländskt självständigt arbete indikerar att AST-elever är bättre på sitt andraspråk engelska än sitt förstaspråk isländska. Det finns också två svenska arbeten som pekade på att högfungerande AST-elever föredrar engelska framför modersmålet svenska.

En hypotes är att de kämpar för att lära sig sociala aspekter i kommunikation på förstaspråket men känner sig mindre pressade och mer avslappnade när de talar engelska som andraspråk eftersom förväntningarna på att kommunicera på ett kompetent sätt kan vara lägre på engelska.

– En lärare jag haft kontakt med berättade om en elev som inte sa ett ord i utvecklingssamtalen när de pratade svenska. Men efter att läraren pratat med föräldrarna och de enats om att prata engelska i stället så började eleven prata, berättar Andrea Schalley.

Andraspråket engelska får AST-eleverna, precis som andra unga, med sig via gaming och sociala medier. Och att kommunicera i dessa sammanhang blir inte lika pressande, eftersom kommunikationen i dessa forum inte sker ansikte mot ansikte.

– Om hypotesen stämmer, att AST-elever känner sig mer kompetenta och avslappande när de kommunicerar på andraspråket, så får det följder för hur lärare bör jobba med de här eleverna framöver, säger Andrea Schalley.

Det fyraåriga forskningsprojektet är uppdelat i tre delstudier. 

I den första studien kommer elever i gymnasieåldern få i uppdrag att skapa egna, muntliga berättelser på svenska respektive engelska utifrån ett antal bilder. I denna studie deltar 80 elever med AST och 80 utan, som kontrollgrupp.

I den andra studien får elever ägna sig åt live-rollspel för att undersöka vilket språk de föredrar när de går in i sina roller och hur den sociala interaktionen fungerar. Här ingår 16 elever med AST och en kontrollgrupp med 16 elever utan AST. 

I den tredje delstudien kommer AST-elever, föräldrar och lärare besvara enkäter. Projektets mål är 300 personer i varje grupp.

– Mängden data kommer ju bli mycket omfattande. Jag är väldigt glad att jag kan samarbeta med en doktorand i det här projektet, säger Andrea Schalley.

Vetenskapsrådet beviljar 6 663 000 kronor i projektbidrag till forskningsprojektet som påbörjas nästa år och ska pågå till och med 2027.

För mer information, kontakta Andrea Schalley på e-post andrea.schalley@kau.se eller telefon 054-700 2061


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält