2019-11-18 11:30Pressmeddelande

40 miljoner till ny forskarskola för lärarutbildare

null

Karlstads universitet i samverkan med Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst har beviljats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för en ny forskarskola för lärarutbildare.

Denna forskarskola ska fokusera lärarutbildares grundläggande kompetens och förståelse för hur ämneskunskap kan transformeras till undervisningsinnehåll där såväl ämnestraditioner som ett samhälleligt sammanhang påverkar elevens lärande. På så vis ska forskarskolan stärka lärarutbildningens vetenskapliga grund. Doktoranderna i forskarskolan ska genom sina projekt bidra till en teoriutveckling av lärarutbildningarna i Sverige.

– Det vi kallar den ämnesdidaktiska ingången är att du som lärare måste kunna omvandla din ämneskunskap till praktisk undervisning för att ge eleverna ny kunskap och kompetens, säger Johan Samuelsson, docent i historia vid Karlstads universitet och projektledare för forskarskolan. Det är utgångspunkten i det vi kallar kraftfull kunskap - specifik kunskap som eleverna behöver ha för att klara sig bra i framtiden. Det kan handla om exempelvis begreppsförståelse, kunna analysera komplexa fenomen eller kunna göra avancerade matematiska uträkningar. Forskarskolan kommer kopplas till en redan befintlig forskningsmiljö på universitet där frågor om kraftfull kunskap och undervisning studeras. Det är den kunskapen som är viktig, och det är glädjande att den här satsningen kan lyfta lärarutbildningen i hela landet, säger Johan Samuelsson.

Pengarna kommer att användas till tio nya forskarstuderandeplatser i en forskarskola med fokus på kraftfull kunskap och ämnesundervisning.

Johan Samuelsson är huvudsökande och medsökande är Niklas Gericke, professor i naturvetenskapernas didaktik, Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete, Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik samt Jorryt van Bommel, lektor i matematikdidaktik.

Forskarskolan startar våren 2020 och beräknas pågå i fyra till fem år.

Den här satsningen kommer att bedrivas inom CSD och ROSE. CSD står för Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och ROSE för Research on Subject specific Education, där forskning bedrivs om relationen mellan disciplinär kunskap och undervisningen inom skolans ämnen.


Kontakt: 
Johan Samuelsson
073-510 20 14
johan.samuelsson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.